T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

29/03/2019

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Lojman Duyurusu


Kamu Konutları Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığının 21/09/2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelgesinin (694 Sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılanması kapsamında da değerlendirilerek) ilgili hükümleri doğrultusunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait boş lojmanların tahsisleri yapılacaktır

- Lojmana başvuru şartları :

1. Sıra tahsisli lojmanlara İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı sağlık tesislerinde kadrolu olan ve bilfiil bu kuruluşlarda çalışan personeller başvurabilecektir. 
 
2. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde kadrolu olup, bilfiil çalışmakta olan personellerin tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş kalan lojman olması halinde bu lojmanlar için sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları personellerinin tahsis işlemleri yapılacaktır. (Sağlık Bakanlığının 2012/35 Sayılı Genelgesi 6. Madde; İl ve ilçe merkezlerindeki sıra tahsisli konutlara öncelikle; il sağlık müdürlüğü ile halk sağlığı müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kadrolu olan ve bu kuruluşlarda bilfiil çalışan personel başvurabilecektir. Bu madde kapsamında gerekli tahsis işlemleri yapılmasına rağmen boş konut kalması hâlinde, sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu boş konut ya da konutlar için başvuru yapabilecektir.) 
 
3. Lojman tahsislerinde Sağlık Bakanlığının 2012/35 Sayılı Genelgesinin 5 inci maddesine göre işlemler yapılacaktır. (Madde 5; İl ve ilçe merkezlerindeki sıra tahsisli konutlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarına göre aşağıdaki oranlar esas alınarak personele tahsis edilecek; her personel kendi hizmet sınıfı için ayrılmış konutta puan ve sıra esasına göre oturacaktır.) 
 
 4. Sadece bir lojman için talep yapılacaktır. 
 
5. Personelin lojman başvurularını;  http://apps.istanbulsaglik.gov.tr/LojmanTercih/sorgula   internet linkinden veya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresi (www.istanbulsaglik.gov.tr) Online İşlemler bölümü Lojman Tercih Uygulaması sekmesinden  13/03/2019 - 29/03/2019 (mesai bitimi) tarihleri arasında internet üzerinden yapmaları, (söz konusu internet adresi ve  linkin google chromedan açılması

Başvuru yapan personelin internetten alınan ve Kurum amirine onaylattığı belgeler (aile yardım beyannamesi, lojman talep beyannamesi ve Ek 4 form) ile diğer evrakları (eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordroları ve nüfus cüzdan sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve halen yükseköğrenimde olup 25 yaşını doldurmayan çocuklara ait öğrenci belgesi) lojman talep dilekçesine ekleyerek, başvuru tarihleri arasında görev yaptığı Kurumun Evrak Kayıt Birimine teslim etmesi gerekmektedir.

(Belirtilen tarihlerde ilgili kuruma gelen ve kayıt işlemi yapılan lojman taleplerinin toplandıktan sonra en geç 1 (bir) hafta içinde Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari Hizmetler Birimi Takip ve Koordinasyon Hizmetlerine ulaştırılması.) 
 
Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye  alınmayacaktır.   
 
NOT: Lojmanı yerinde görerek lojman başvurusunda bulunulması. 


Tarafına lojman tahsis edilen personelin tahsis edilen lojmanı teslim alması ile ilgili olarak,  Kamu Konutları Yönetmeliğinin 17. maddesinde; “ (...) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

Lojman Başvuru Belgeleri  : 

1- Lojman Talep Dilekçesi,    2- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiri Onaylı),  
 
3- Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiri Onaylı),  
 
4- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Kurum Amiri Onaylı).   (1-2-3-4. Maddelerde yazılı olan belgelerin ilgili internet adresi veya linkinden alınarak Kurum Amirine onaylatılması) 
 
5- Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri, 
 
6- Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin onaylı nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, 
 
 7- Halen yükseköğrenimde olup 25 yaşını doldurmayan çocuklara ait öğrenci belgesi. 

 
 * Tahsis Edilecek Lojman Listesi için tıklayınız. 
 
* Lojman Müracaatı için tıklayınız. 
 
Not: Lojman başvuru sonuçları Müdürlüğümüz internet sitesi www.istanbulsaglik.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 
Paylaş