Bütçe Takip Birimi

1-BÜTÇENİN TANIMI

Bütçe, en genel tanımıyla gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetveldir. Klasik anlamda Devlet Bütçesi Kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir dönem için gelir ve giderlerini tahmin eden, bunların yürütülüp uygulanmasına önceden izin veren hukuki bir belgedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3’üncü maddesinin f bendine göre bütçe “Belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerin tahmini ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konan belgeyi” ifade eder.

2-BÜTÇENİN TÜRLERİ VE KAPSAMI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12’nci maddesinde de görüleceği üzere genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri şu şekilde sınıflandırılmıştır.

1) Merkezi yönetim bütçesi

         a) Genel Bütçe (Maliye Bakanlığı Bütçesi)

         b) Özel Bütçe (Üniversiteler, Enstitüler vb.)

         c) Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi (RTÜK, SPK, BDDK, KİK vb.)

2) Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi (SGK, Türkiye İş Kurumu)

3) Mahallî İdare Bütçesi (YİKOB, İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy)

Sağlık Bakanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ek (I) cetvelinde de görüleceği üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 11’inci maddesinde kamu idarelerinde kurulmuş döner sermayeli işletmelerin 31.12.2010 tarihine kadar yeniden yapılandırılacağı, döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetiminin Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 1.5.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında hizmet sunumu için kullanılan finansman genel bütçe ve döner sermaye bütçesinden karşılanmakta olup, mahalli idare bütçesi sınıfına dâhil olan YİKOB bütçesinden de belirli koşullar altında destek alınmaktadır.

3- GENEL BÜTÇE

3.1- Tanım

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur. İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve izlenir.

3.2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan belli başlı önemli hükümler

Üçüncü Bölüm / Bütçelerin Uygulama Esasları / Ödeneklerin kullanılması

f) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.

2020 yılı itibariyle aktif olan tertipler aşağıda yer almaktadır.

Ertesi yıla geçen yüklenme / Madde 27- Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

 

b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.

c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.

d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri.44

e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurtdışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası.

f) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri

 

Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler / Madde 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.

Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Cumhurbaşkanlığının onayıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri, yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, internet erişim hizmetleri, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki elektronik haberleşme hizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanuna göre yapılan sınav işlemleri ile sınırlı olmak üzere basım, dağıtım, nakil, kamera kaydı ve izlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği kapsamındaki alımlar, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. (Ek cümle: 20/8/2016-6745/57 md.) Bu fıkrada sayılanlar dışında, birden fazla yıla yaygın olması zorunluluğu bulunan veya ekonomik olan diğer mal ve hizmet alımlarını, yüklenme süresi 3 yılı geçmemek üzere belirlemeye ve bu fıkrada belirlenen süreleri beş katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.47484950

Harcama yetkisi ve yetkilisi Madde 31- (Değişik: 22/12/2005-5436/1 md.) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar Madde 34-(Değişik: 22/12/2005-5436/2 md.) Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.

3.3- Sağlık Tesisleri Adına Başkanlıklarca Yapılabilecek Talepler

-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

-03.03 Yolluklar

-03.05 Hizmet Alımları

-03.05 Hizmet Alımları (Sag.Hiz.Tem. Kan. Ek Madde 14 (Yabancı Uyruklu))

-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

-03.09 Tedavi Giderleri (Sag.Hiz.Tem. Kan. Ek Madde 14 (Yabancı Uyruklu))

-03.09 Tedavi Giderleri (Sag. ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol (Yabancı Uyruklu))

-03.09 Tutuklu Hükümlü ve Adli Vaka Giderleri

-06.01 Mamul Mal Alımları

-06.01.30 Mamul Mal Alımları

-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

 

3.3.1- Taahhüt Talepleri

Sağlık tesislerinin ikincil mevzuat doğrultusunda oluşturduğu 06.1 Mamul Mal Alımları ile 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemine giren talepleri konusuna göre İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER MADDE 5- Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla; 4) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014/09 sayılı Genelge doğrultusunda ön izin verilen işler için ödenek ihtiyacına esas maliyet çalışması ve eklerini Başkanlıklar hazırlar ve sonrasında Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimini parafa ekleyerek Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden taahhüt talebinde bulunur.

3.3.2- Ödenek Talepleri

Taahhütlerden ödeme gerçekleştirilebilmesi adına ödenek talepleri yapılırken tertip ve içeriğine göre gerekli belgeler;

-06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden ödenek talebinde bulunurken DMO’dan yapılacak alımlar için İMYS girişinin yapıldığını gösterir belge (dosya ID), imzalı DMO listesi,

-İhale ve doğrudan temin alımlarında İMYS girişinin yapıldığını gösterir belge (dosya ID), ihale onay belgesi ve fatura örneği,

-06.7 Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri tertibinden yapılacak ödenek talebinde ise İMYS girişinin yapıldığını gösterir belge (dosya ID), ihale onay belgesi, hakediş raporu ve fatura örneğidir.

-Her türlü ödenek talebine esas üst yazıda kurumun genel bütçe vergi kimlik numarasının, ilgili tertipte sağlık tesisinin kullanılabilir ödenek durumunun ve ödenek olması halinde gerekçesinin belirtilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüz tarafından ilgili taahhüt numarası ile ödenek tahsisi talep edilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus gönderilen yazı içerisinde ödeneğin tahsis edileceği sağlık tesisine ait genel bütçe vergi kimlik numarasının belirtilmesidir. Talep edilen ödenek uygun görülmesi halinde Kurum tarafından analitik bütçe sisteminde onaylanır. Onaylanan ödenek KHGM tarafından sağlık tesisinin Mali Yönetim Sistemine (MYS) gönderilir. Ödenek MYS ekranına 1-2 iş günü içinde yansır.

3.4- İl Sağlık Müdürlüğü Bağlı Birimler ve 1’inci Basamak Sağlık Tesisleri Adına Başkanlıklarca Yapılabilecek Talepler

3.4.1- Taahhüt Talepleri

Başkanlıklar bölgesi içerisinde yer alan ilçe sağlık müdürlükleri ve bağlı birimlerin 06.01.03 Avadanlık ve yedek Parça Alımları ile 06.6 Menkul Malların Bakım Onarımı tertiplerine giren ihtiyaçların il geneli mevcut stoktan karşılanabilirliğinin kontrol edilmesi; genel bütçe, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarılan ödenekler vb. finansman kaynağının tespitinin yapılması ve il geneli toplu alıma konu edilip edilemeyeceğine dair değerlendirmenin yapılabilmesi adına tüm taleplerin İhtiyaç ve Mali Bilgi Yönetim Sistemine girişlerinin yapılması sonrası Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden fiziki dosya eklenmeden gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yazı ekinde pdf formatında ıslak imzalı gerekçe, ihtiyaç talep formu ile KDV dahil tahmini maliyet çalışmasına yer verilmesi gerekmektedir.

3.4.2- Ödenek Talepleri

Taahhüt verilen işlere dair ödenek talepleri üst yazı ile Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmekte olup ekinde onay belgesi ve fatura belgeleri, üst yazıda ise verilen taahhüt no, taahhüt adı vb. bilgilerin yer alması gerekmektedir.

4- DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermayeyi ifade eder.” Döner sermayeli işletmeler döner sermaye verilerek kurulan işletmelerdir. Döner sermaye verilerek kurulan bağlı sağlık tesisleri ve İşletme Birimi bütçelerinin toplamı İlin konsolide bütçesine karşılık gelir.

Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmalıdır. Genel bütçe aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar öncelikle genel bütçe ödenekleri ile karşılanmalıdır.

Bütçe sağlık tesisine ait önceki yılda gerçekleştirilen gider ve tahakkuk dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 2016 yılından itibaren bütçeler gider esaslı yapılmaktadır. Bütçe gelir – gider tutarlarında kuruş hanesi kullanılmaz. Aktif olması istenilen kalemlere en az 1 TL iz bedeli konulur. Gelir ve gider toplamları birbirine eşit olacak şekilde bütçe oluşturulur.

Bütçe tahminleri ABS’ye girildikten sonra izleyen iki yıla ait bütçe, sistem tarafından çağrıda belirtilen artış oranı doğrultusunda otomatik olarak oluşturulur. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması sürecinde gerekli tedbirleri almaya ve uygulatmaya Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) yetkilidir.

4.1- Gider Bütçesi Hazırlama

Gider bütçesi hazırlanırken büyüme hedefi ve yatırım planlamaları, stok durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Gider bütçesindeki kalemler sekiz grup altında toplanmış olup, planlama bu gruplar üzerinden yapılmalıdır.

Diğer İşletme Giderleri

Ek Ödeme Giderleri

Hizmet Alım Giderleri

Kanuni Yükümlülükler Giderleri

Personel Giderleri

Tıbbi Malzeme İlaç Lab. Malz. Giderleri

Yatırım Giderleri

Yedek Ödenek

 

Diğer İşletme Giderleri

Elektrik, doğalgaz vb. sabit giderler için fiyat artışlarının, önceki yıl tüketimin göz önünde bulundurularak ödenek planlaması yapılması, mal alımı kapsamında yer alan kırtasiye, giyecek alımları vb. ihtiyaçlar için stok durumunun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Hizmet Alım Giderleri

Hizmet alımları bütçesi belirlenirken devamlılık arz eden hizmetlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için yıllara sari hizmet alımı yüklenmeleri dikkate alınarak bütçe oluşturulur. Görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi, klinik destek vb. sağlık hizmetleri alımlarında cari yıl gerçekleşmelerine deflatör oranı uygulanmak suretiyle bir sonraki yılın bütçesi hazırlanır.

Kanuni Yükümlülük Giderleri

Kanuni yükümlülük giderleri bütçesi oluşturulurken toplam bütçenin %2’si oranında Merkez Payı ve %1 oranında da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Payının ayrılması gerekmektedir. 01.01.2020 tarihinden itibaren götürü bedel hizmet alım sözleşmeleri kapsamında merkeze aktarılan tutarlar üzerinden hesaplanacak hazine payı merkez döner sermaye saymanlığı tarafından hazineye aktarıldığından işletme birimleri tarafından yalnızca diğer tahsilatlar için hazine payı hesaplaması yapılır.

Personel ve Ek Ödeme Giderleri

Personel ve Ek Ödeme giderleri bütçesi oluşturulurken bir sonraki yıla dair açıklanan memur maaş zammı oranları ve maaş katsayısı en belirleyici kriterlerdir. Ek ödeme, icap, nöbet ücretleri sosyal haklar vb. kalemlere bu yıla ait ihtiyacı karşılayacak şekilde bütçe konulması esastır.

Gerçekleşmeler doğrultusunda Temel Maaşlar kalemine ödenek konulur. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi (personel ve işveren payı) giderleri hesaplanırken, 5510 sayılı kanundan önce ve sonra işe girenler için matrah belirlenecek olup ilgili mevzuatında belirlenen oranlarda bütçe konulur.

5510 Sayılı Kanun’un 81’inci maddesi hükmü çerçevesinde 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi (personel ve işveren payı) giderleri kalemine ayrılan ödeneğin %20’si oranında ödenek 02.01.06.03 Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Karşılık Tahakkuk Primi kalemine konulur.

Yatırım Giderleri

2023 yılı öncesinde bu grupta yer alan 970.03.07.03.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri, 970.03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Giderleri, 970.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ile 970.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri kalemleri bu gruptan çıkarılmış olup grubun tamamına sadece 1 TL iz bedeli tanımlanmıştır.

Yedek Ödenek

970.11.01.01- kalemine toplam bütçenin %5’i oranında ödenek konulur. Kalan ödenek diğer gruplara pay edilir.

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri, Avadanlık ve Yedek Parça Giderleri, Büro ve İşyeri

Makine ve Teçhizat Alımları

Bütçe çağrısı doğrultusunda Bakanlık tarafından ödenek planlaması yapılmış olup 970.03.08.01.03 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri kalemine 1 TL iz bedeli konulmuştur. İhtiyaç olması halinde gerekçesi belirtilerek bahse konu kalemler arasında aktarma yapılabilme imkânı vardır. Ancak bu kalemlere konulacak bütçe tutarlarından yapılacak her bir satınalma, ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E Cetvelinde belirtilen Menkul Mal Alımları ile Menkul Malların Bakım ve Onarımlarında 52.000 Türk lirasını ve Gayrimenkullerin Bakım ve Onarımlarında 114.000 Türk Lirasını aşmayacaktır.

 

4.2- Bütçenin Kullanılması

İhale Onay Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci Maddesinde “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, ilgili bütçe kalemlerinde yeterli ödeneği olmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmamalıdır.

İhale Onaylarında her iki bütçenin belirtilmesi zorunludur.

Bakanlığımıza bağlı tüm hizmet birimleri tarafından 4734 Sayılı Kanun’un 22/d ve 21/f bendi doğrultusunda yapılacak her bir alım için Analitik Bütçe Sistemi üzerinden İhale Onay Belgesi doldurularak kayıt yapılacak olup, sistemden alınan bu belge ilgili ihale dosyasına eklenecektir.

Muhasebe birimlerince ihale dosyasından referans kod kontrolleri yapılarak ödemelerin yapılması zorunludur.

Alım yapılacak bir iş için düzenlenen İhale Onay Belgesindeki bütçe tertibi ile kesilen taşınır işlem fişindeki (TİF) taşınır kodu mutlak suretle uyumlu ve işin niteliğine uygun olmalıdır. 4734 Sayılı Kanun’un 22/d ve 21/f bendi doğrultusunda düzenlenecek İhale Onay Belgesinin sistemden çıktısı alınmadan Başkanlıklar ve bağlı sağlık tesislerince ihale yöntemi ile herhangi bir alım yapılmamalıdır.

İhale Onay Belgesi Alınırken Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

22/d ve 21/f bendi doğrultusunda İhale Onay Belgesi düzenlenirken veri girişi yapılabilecek iki alan bulunmaktadır.

a) 2020 Ayrılan Bütçe (Bloke Tutarı)

İhale Onay Belgesi sekmesinden ilk giriş yapıldığında kullanıcının karşısına çıkan ekranda veri girilebilecek alanlar İşin Adı, Tanımı ve Niteliği, 2020 Ayrılan Bütçe ve İşin Miktarı ile tanımlı olup, bu veriler içerisinde parasal limitler dahilinde alımlarda sadece 2020 Ayrılan Bütçe verileri kullanılmaktadır.

 b) Kullanıcı Menüsü / İhale Bilgi Sistemi / İhale Yönetim

İhale Yönetim sekmesinde seçilen alım için veri girişi mümkün olan iki alan bulunmaktadır. İlk bloke işlemi yapılırken tutar girilen 2020 Ayrılan Bütçe ve İhale Sonucu alanlarına veri girişi yapılabilir ya da düzeltici işlem tesis edilebilir.

Veri girişi yapılabilecek iki alanın bulunması sebebiyle fatura sonrası KDV’siz tutarın girilebileceği başka bir alan bulunmamaktadır. Bundan dolayı 2020 Ayrılan Bütçe ekranındaki bloke tutarın, gelen faturanın KDV’siz hali ile yenilenmesi ve KDV dahil tutarın da ihale sonucu alanına girilmesi gerekmektedir.

Özetle yaklaşık maliyet üzerinden ilgili kaleme bloke konulur. İş tamamlandığında ihale sonucu girilirken KDV dahil tutar ihale sonucu kısmına, KDV hariç tutar da ayrılan bütçe kısmına girilerek güncelleme işlemi yapılır.

4.3- Bütçe Aktarma Kuralları

Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermaye işletme birimleri için 2020 yılında Analitik Bütçe Sisteminde (ABS) uygulanacak aktarma kuralları aşağıda belirtilmiş olup sistem bu doğrultuda güncellenmiştir.

1.Personel ve Ek Ödeme grubunda yapılacak bölüm içi ve bölümler arası aktarmalar Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

2..Kanuni Yükümlülükler grubunda yapılacak bölüm içi aktarmalar Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

4.Tıbbi Malzeme, İlaç ve Laboratuvar Malzemesi grubunda 03.02.06.01- Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımlarına yapılacak aktarmalar hariç bölüm içi aktarmalar Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

5.Tüm bölüm içi ve bölümler arası aktarmalar (1, 2, 3 ve 4’üncü maddelerde belirtilen hususlar hariç) sağlık tesisleri için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne (KHGM) sistem üzerinden gönderilecek olup KHGM’nin uygun görüşünden sonra aktarma Strateji Geliştirme Başkanlığının ekranına onay için düşecektir.

6.Tüm bölüm içi ve bölümler arası aktarmaları (1, 2, 3 ve 4’üncü maddelerde belirtilen hususlar hariç) Strateji Geliştirme Başkanlığının onayına gönderilecektir.

7.Bölüm içi ve bölümler arası aktarmalarda gerektiğinde Strateji Geliştirme Başkanlığınca resmi yazılı gerekçe talep edilecek olup, uygun görülmeyen aktarmalar iade edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüz yetkisinde olan aktarmalar ile Bakanlık onayına gereken aktarmaların bir arada yapılmaması, ayrı ayrı aktarmalara konu edilmesi gerekmektedir.

Ödenek ihtiyaçlarının çıkılan alımlar ve sözleşmeye bağlanan işler göz önünde bulundurularak öncelikle İhtiyaç Mali Yönetim Sistemi (Fastsoft) üzerinden değerlendirilmesi, eksiltilecek kalemlerde sözleşme ve blokeler sonrası ödenek bulunması halinde aktarmaların hem ilgili yazılımda hem de Analitik Bütçe Sisteminde yapılarak Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

4.4- Ek Bütçe Kuralları

Ek bütçe, ilgili sağlık tesisinin onaylanan gider bütçesine göre yıl sonu itibariyle daha fazla giderin gerçekleşeceği öngörüldüğü takdirde uygulanır. Aşılacak miktar kadar ek bütçe yapılır.

Yapılan ek bütçenin içerisinde eğer personel giderlerine grubunda yer alan Temel Maaşlar kalemine dair pay ayrıldı ise bu pay üzerinden Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri ve SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri kalemlerine yeterli ödenek konulmalıdır.

Gelir bütçesinde yer alan 04.02.01.09 Diğer Olağan Gelir ve Karlar kalemine aradaki farkı karşılayacak kadar ödenek konulur.

4.5- Parasal Limitler Dâhilinde Alımlar (21/f – 22/d)

Parasal limitler dahilinde harcamalar, 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin (ı) bendinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı %10 oranını hesaplayacaklardır.” hükmü ve Bütçe çağrısında yer alan “…Doğrudan temin limit takibinin, il sağlık müdürlüklerince hem sağlık tesisi düzeyinden hem de il konsolide bütçe düzeyinden yapılması gerekmektedir.” hükmü doğrultusunda; 62. maddenin (ı) bendinin uygulanması il düzeyinde hem sağlık tesisi hem de konsolide olarak takip edilmektedir.

Limit Aşımı

Sağlık tesisi bazında %10’luk limit aşılmadan önce bağlı olunan Başkanlığa “4734 Sayılı Kanun’un 62’nci Maddesinin (ı) Bendi İle İlgili Uygun Görüş İçin Başvuru Forumu’nun” eksiksiz olarak doldurularak talepte bulunulması, değerlendirilmeye alınabilmesi için aşılacak tutar ve ulaşılacak oranın da üst yazıda belirtilmesi gerekmektedir.

Başkanlık tarafından talebin uygun bulunması halinde kullanım hakkının bağlı diğer sağlık tesislerinden karşılanabileceğine karar verilmesi halinde bu tutarın hangi sağlık tesisinin kullanım hakkından sınırlandırılacağının üst yazı ile Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan ve Mevzuat başlığı altında yer alan Strateji Geliştirme Başkanlığı Parasal Limitler Dahilinde Alımlar yazısının öncelikle okunması gerekmektedir.

İlgili yazıda limit artırımı halinde her bir alım türünde (mal, hizmet ve yapım) talep tarihi itibarıyla kalan ödeneklerin hangi işler için kullanılacağı, limit artırımına esas teşkil eden tutara ait işlerin listesi ve ihtiyaç duyulan ödenek tutarlarının İl Geneli Tüm Sağlık tesislerince çalışılması gerektiği hususu yer almaktadır.

Bu doğrultuda bir sağlık tesisi için limit artırımı talep edilmesi söz konusu olduğunda ilgili Başkanlıkça bağlı tüm sağlık tesislerinden yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda çalışma talep edilmesi ve tüm bu çalışmaların üst yazı ile Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Yazının Müdürlüğümüze ulaşması sonrası uygun görülmesi halinde diğer tüm Başkanlıklardan da aynı çalışma talep edilecek ve konsolide haline getirildikten sonra Bakanlığa iletilecektir.

Diğer önemli bir husus ise üst yazıda da görüleceği üzere limit artırımının yıl içinde tek seferde yapılması gerektiğidir.

“4734 Sayılı Kanun’un 62’nci Maddesinin (ı) Bendi İle İlgili Müdürlüğümüze Uygun Görüş İçin Başvuru Formu’nun” eksiksiz olarak doldurularak tarafımıza sunulması gerekmektedir.

 

5- BİRİM FAALİYETLERİ

-Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin yapım işleri ve işletme biriminin tüm satın alma işleri için ilgili bütçeden ödenek verilmesi, sonuçlanan alımlara dair ilgili birimler tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bütçe takibi,

-Global Bütçe kapsamında gönderilen ödeneğin sağlık tesisi esaslı olarak planlamasının yapılması, Müdürlük Makamı tarafından uygun görülmesi halinde yazışmalarının takibi,

-İl Sağlık Müdürlüğü (İSM) İşletme Birimi Harcama Yetkilisi ve Gelir/Gider Gerçekleştirme Görevlilerinin Müdürlük Makam Oluru ile görevlendirilmesine ve konuyla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi dair yazışmaların yapılması,

-06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması ve 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinden taahhüt talebinde bulunulması, ödenek taahhüt edilmesi halinde yapılan işlere ait düzenlenen hak edişler için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden (SYGM) ödenek talep edilmesine dair yazışmaların yürütülmesi, ödenek tahsis edilmesi sonrası ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) faturalarına ait Bakanlıktan resmi yazıyla ödenek talebinde bulunulması, tahsis edilen ödenekle ilgili ödeme emri evraklarının düzenlenmesi için tahakkuk birimine bilgi verilmesi, Müdürlüğümüzün vadeli ve vadesiz hesaplarının nakit akış takibi,

-Sağlık tesisleri tarafından yapılan aktarmaların değerlendirilerek onaylanması ya da hatalı olan aktarmaların gerekçeli olarak iade edilmesi,

-İşletme birimi ve sağlık tesislerince Analitik Bütçe Sistemine (ABS) hatalı olarak girilen 22/d ve 21/f alımları ait ihale referans numaralarının silinmesi, sağlık tesislerinin parasal limitler dahilinde alımlarının takibi ve raporlanması,

-Sağlık tesisleri tarafından ABS’ye girilen ilk bütçe, ek bütçe ve revize bütçe taleplerinin değerlendirilerek uygun olanların onaylanması, uygun olmayanlar için ise ilgili kurumlara gerekçeleriyle birlikte iade edilmesi,

-Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından sağlık tesislerince yürütülmesi protokollerle planlanan klinik araştırmalarına ait bütçe formlarının ilgili başkanlıklara ve muhasebe birimlerine üst yazı ile bilgi verilmesi,

-Müdürlüğümüze bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine ait tıbbi cihaz, bilgisayar donanımı ve çevre birimleri ile yapım-tadilat ihtiyaçları için ödenek taahhüdü talebinde bulunulması,

-Her türlü taahhüt kapsamındaki işlere ait ödenek tahsisinin yapılabilmesi için işin türüne göre ilgili kurumdan talebin yapılması,

-İSM İşletme Birimi Döner Sermaye Bütçesinden yapılacak ek ödemeler için aylık verilerin raporlanması,

-Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) tarafından istenilen sağlık tesislerine ait banka hesap bilgileri ve vergi numaraları ile ilgili değişiklikleri özetleyen tabloları hazırlamak ve gerekli yazışmaların yapılması,

-Sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda ABS üzerinde kullanıcı tanımlanması, görev değişikliği veya diğer sebeplerden dolayı ayrılış olması halinde ilgili kullanıcıların pasif hale düşürülmesi,

-Sağlık tesisleri tarafından gönderilen genel bütçe kapsamındaki ödenek taleplerinin ABS’ye girilmesi ve sürecinin takibi,

-Genel Bütçeden gönderilen ödeneklerin ve bu ödeneklerden yapılan harcamaların MYS üzerinden takibi.

6- MEVZUAT

1-) 2024-2026 Yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları
2-) CB Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar 2024
3-) Analitik Bütçe Sistemi Aktarmaları
4-) 03.4 Mahkeme Harç ve Giderleri – 1
5-) 03.4 Mahkeme Harç ve Giderleri – 2
6-) SGK Ek Karşılık Primi
7-) SGK Ek Karşılık MOSSİP Duyuru
8-) 2018-15 Sayılı Genelge (Ödenek İşlemleri)
9-) 2014-09 Sayılı Genelge (Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri)
10-) Bilişim Alt Yapı Ödenek Talepleri
11-) Taşra Bı̇lı̇şı̇m Ön Değerlendı̇rme Lı̇stesı̇ (1)
12-) Taşra Bı̇lı̇şı̇m Ön Değerlendı̇rme Lı̇stesı̇ Ağ Cı̇hazları (2)
13-) 2024 Yılı Harcama Yetki Devri (Müdürlük) 
14-) 2024 Harcama Yetki Devri Usul ve Esaslar (Müdürlük)
15-) 2024 Yılı Merkezi Alım Kapsamındaki Cihaz Listesi
16-) 2024 Yılı CB Yatırım Programı (Sağlık Bakanlığı)
17-) Taşra teşkilatında Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkisi Devri (SGB)
18-) İşletmelerin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımlarında Muhasebe Kaydı
19-) 03.4 Mahkeme Harç ve Giderleri
20-) Tutuklu Hükümlü ve Adli Vaka (2013 -2)
21-) 2024 Yılı Yatırım SYGM (Sağlık Bakanlığı)
22-)KHGM Genel Bütçe MYS Tertip Kodları (2023)
23-)İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İç İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar

7- TABLOLAR VE FORMLAR

1-) 4734 Sayılı Kanun’un 62’nci Maddesinin (ı) Bendi İle İlgili Müdürlüğümüze Uygun Görüş İçin Başvuru Formu
2-) 03.03 Geçici Görev Yolluğu Talep Formu
3-) 03.5 Yabancı Hastalara Dair Yol ve Konaklama Giderleri Formu
4-) 03.9 Ülkemizde Tedavi Edilen Yabancı Uyruklu Hastalar İçin Bildirim Formu
5-) Genel Bütçe DMO Avans Talep Formu

8- BİRİM ÇALIŞMALARI

1-) Parasal Limitler Dahilinde Alımlar Rehberi 2023
2-) MYS Kod Karşılıkları
3-) Genel Bütçe Tertipleri ve Kullanımına Dair Açıklamalar Formu 2024
4-) Bütçe Seti 2024
5-) Ek Madde 14 Kapsamında Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri
6-) Sağlık ve Tıp Alanında İkili İş birliği Anlaşmaları Kapsamındaki Uluslararası Hastaların Tedavi Giderleri
7-) Tutuklu Hükümlü ve Adli Vaka Giderleri
8-) Genel Bütçe Personel Grubu Ödenek Planlama Süreci 2024
9-) 2024 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Aktarma Kuralları (Üst yazı)
10-) Bütçe Aktarmalarında Dikkat Edilecek Hususlar (Rehber)
11-) 06.01.03 Yedek Parça ve 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Ödenek Kullanımı
12-) 2023 Yılı 150.12 ve 150.13 Hesap Kodları Finansmanı
13-) Birinci Basamak Ödenek Talepleri
14-) 2018-15 Kapsamında Ödenek Taleplerinde İmza Akışı