Birimin Görevleri

Hukuk ve Muhakemet Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hukuk birimlerine verilen görevleri yürütmek.
  • Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukukî tedbirlerin zamanında alınmasında il sağlık müdürüne yardımcı olmak ve hukukî danışmanlık yapmak.
  • İl sağlık müdürlüğü birimlerince il sağlık müdürü imzası ile sorulan hukukî konularda görüş bildirmek.
  • Bakanlığa hukukî görüş sorulmasını gerektiren konularda hukukî mütalâasını belirtmek.
  •  663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 54 üncü maddesi kapsamındaki personele hukukî yardımda bulunmak.
  • Hukukî işlemlerle ilgili olarak yazışmalarda bulunmak.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay vs. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı veya katılım sağlamak.
  •  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 


659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Gündem/ Haber
 
Diğer Haber Başlıkları