Koordinatörlüğün Görevleri
21 Ocak 2022

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü'nün görevleri şunlardır:

 • Hasta hakları kurulunu kurmak ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak.
 • Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.
 • HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak.
 • Kurulun toplanması, üye gönderilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul ile değişiklik taleplerini değerlendirmek.
 • Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, bu konuda danışmalık yapmak, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek.
 • Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirtilerek kişi isimleri isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak^ görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


HAKKIMIZDA

Sağlık hepimiz için en önemli değerdir, hastalandığımız zaman sağlık ve mutluluk ilişkisini daha net fark ederiz. Hastalık hali, kişiyi fizyolojk olarak rahatsız ettiği kadar psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan da etkiler. En önemli ve kıymetli hazinemiz olan sağlığımızı kaybetme endişesi; düşüncelerimize, davranışlarımıza ve hayatı algılamamıza olumsuz bir bakış getirebilir: “Hasta Psikolojisi” olarak adlandırılan bu durum, hastalığın kişiye yüklediği ağır bir yüktür. Bunlara ilave olarak sağlık kuruluşuna müracaat ettiğimizde günlük hayatımızda çok karşılaşmadığımız uygulamalar, işlemler ve süreçler içinde bulunduğumuz psikolojik ve fizyolojik durumu daha da çekilmez kılabilir. İşte bu noktada sağlık hizmeti alırken haklarımızı ve sorumluluklarımızı bilmemiz, hastalığın tedavisi ve sağlığımıza tekrar kavuşma sürecinde bize yol gösterici ve aydınlatıcı bir rol oynayacak ve aynı zamanda hasta psikolojisini olumlu yönde etkileyerek kendimizi güvende hissetmemizi sağlayacaktır.

Bahsettiğimiz çerçevede hasta haklarının ve hasta sorumluluklarının neler olduğunu sizlerle paylaşarak hepinize sağlıklı günler diliyoruz.

HASTA HAKLARININ AMAÇLARI

 • Hastaları desteklemek ve toplumsal açıdan güçlendirilmek
 • Hastalara sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardım etmek
 • Hasta-sağlık çalışanı ilişkilerini desteklemek ve geliştirmek
 • Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak
 • Sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında işbirliği ve iletişim fırsatları yaratmak, var olanları güçlendirmek, böylelikle daha etkin ve güvenilir bir model oluşturmak
 • Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrolü sağlamaktır.

 

 

HASTA HAKLARI

 

Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.

 

Bilgi İsteme ve Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma

Her türlü sağlık hizmetlerinin ve imkânlarının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

 

Sağlık Kuruluşunu ve Sağlık Personelini, Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

 

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım, Tıbbi Özenin Gösterilmesi

Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.

Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.

 

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilerek icra edilir.

Bilgilerin Gizli Tutulması

Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. Kişinin rızasına dayansa bile, kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz.

 

Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme

Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir.

Bu hak, hastanın sağlık durumu ile ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurum ve kuruluşlarda sağlık durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar.

 

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere -hastanın yazılı talebi alınmak kaydıyla- kendisine uygulanması planlanan tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

 

Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Rızası ve İzin

Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Mevzuatta öngörülen durumlar ile uyuşmazlığa mahal vermesi tıbben muhtemel müdahaleler için sağlık kurum ve kuruluşlarında gerekli bilgileri içeren rıza formunun hazırlanır ve hastanın onayı alınır.

 

Güvenliğin Sağlanması

Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakkı vardır.

 

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

Hastaların, sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

 

İnsanı Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya ve kurum ve kuruluşça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda hastaların ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

 

Refakatçi Bulundurma

Hastanın, sağlık tesislerince belirlenen tarz ve esaslar çerçevesinde ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

 

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkı vardır.

 

HASTA SORUMLULUKLARI

 

Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

*Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

*Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

* Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

*Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

*İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

*Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

*Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.