Koordinatörlüğün Görevleri

Kuruluş Amacı

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin amir hükmü gereği; İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla; hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini esas alan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde Bakanlık adına ildeki iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere kurulmuştur.


İl Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri

1.    Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen kalite çalışmalarını değerlendirmek, iyileştirmeye açık alanlarda gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri tespit etmek ve izlemek.

2.    Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteye ilişkin kurumsal amaç ve hedeflere yönelik yapılan faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

3.    Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak.

4.    İl sağlık müdürüne ve üst yöneticilere sunulmak üzere rapor hazırlamak.

5.    Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde koordine etmek ve denetlemek.

6.    İyileştirmeye esas eylem planları ile sonuç raporlarını Bakanlığa iletmek.

7.    Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit eden veya etmesi muhtemel olan olayları izleyerek bu olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere, istenmeyen olay bildirimlerine ilişkin süreçleri yönetmek.

8.    Sağlıkta Kalite Standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında oluşturulan komite ve kurullarla koordineli bir şekilde risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

9.    Hasta ve çalışan geribildirim anket uygulamalarını yönetmek.

10.    Ulusal Sağlık Sistemi veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek.

11.    Kalite alanında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici, önleyici faaliyet önerilerini yönetime sunmak ve uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerini takip etmek.

12.    Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.

13.    Kurum ile yürütülen müşterek faaliyetlerde, Kurum kalite yönetim sistemi gereklerinin uygulanmasını sağlamak, bu faaliyetleri izlemek, izleme sonuçlarını Kuruma göndermeye yönelik iş ve işlemleri yürütmek, bu kapsamda Kurum tarafından yapılacak eğitimlere katılım sağlamak.

14.    Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.