Birimin Görevleri

Sivil Savunma ve  Seferberlik Hizmetleri Birimi'nin görevleri şunlardır:

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetlerine İlişkin Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge gibi ilgili mevzuatında düzenlenen iş ve işlemleri yürütmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 •  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Sivil Savunma Nedir?

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 1. Maddesine göre Sivil Savunma “Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyete haiz her türlü resmî ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.” şeklinde tanımlar.

Sivil Savunma, “Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmî ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri” dir.

Sivil Savunma Hizmetlerinin Amaçları;

 • Halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi,
 • Hayati öneme haiz her türlü resmî ve özel kurum ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamı için ivedi tamir edilmesi ve yenileştirilmesi,
 • Sivil savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,
 • Cephe gerisi moralinin korunmasıdır.

Sivil Savunma Konuları;

 • Haber alma ve yayma, ikaz ve alarm
 • Sığınaklar
 • Tahliye ve seyrekleştirme
 • Sivil savunma mahallî kuvvetleri
 • Sivil savunma planları
 • Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer (KBRN)
 • Koruyucu ve kurtarıcı diğer tedbirler

Seferberlik Nedir?

Seferberlik ve Savaş Hâli, Anayasa’nın 122. maddesinde yer alan olağanüstü yönetim usullerinden birini oluşturmaktadır. İlgili madde seferberlik ve savaş hâli kavramını tek başına ele almamış bunun yerine sıkıyönetim durumu ile birlikte değerlendirmiştir. Uygulamada seferberlik hâli, olağanüstü hâl ve sıkıyönetim durumu gibi kendine has özellikleri ve sonuçları bulunan bir durumdur.

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanununa göre Seferberlik “Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askerî güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.”

Seferberlik hâli de “Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.”

 

Seferberlik İlanını Gerektiren Nedenler:

 • Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,
 • Ayaklanma olması,
 • Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkmasıdır.

Seferberliğin İlan Edilmesi::

Seferberlik, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından Millî Güvenlik Kurulunun da görüşü alındıktan sonra ilan edilir. Seferberlik ilanı gizli ve açık olmak üzere iki şekilde yapılır.

Seferberliğin Kaldırılması:

Seferberlik uygulamasının kaldırılması kararının verildiği gün, saat 24:00 'te son verilir.

Kamuda Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları:

Devletin en üst yönetim organlarından en küçük idari birimlere kadar seferberlik ve savaş hâli hazırlıklarına ilişkin özel ve genel görev paylaşımı mevcuttur.

 • Seferberlik özel görevleri her kurumun kendi ilgi alanına giren konularda yaptığı çalışmalarıdır.
 • Seferberlik genel görevleri ise bütün resmî kurum ve kuruluşların seferberlik hazırlıkları için yapmakla mükellef oldukları müşterek görevlerdir.
 

Gündem / HaberNeyi Nasıl Yapabilirim?

Sivil Savunma Planı Hazırlama İş Akış Şemaları 1
Sivil Savunma Planı Hazırlama İş Akış Şemaları 2