Birimin Görevleri

İnceleme ve Soruşturma Birimi'nin görevleri şunlardır:

 • Müdürlüğe iletilen konularla ilgili; inceleme, soruşturma ön inceleme yaptırmak, işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonucundan ilgililere bilgi vermek,
 • İl Sağlık Müdürlüğünün SABİM, ÇİMER, Bilgi Edinme, SBN başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Görev alanıyla ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak yaptırmak,
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak,
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Misyonumuz

Müdürlüğümüze çeşitli kanallardan (CİMER, SABİM, SBN başvuruları, Bilgi edinme başvuruları, Dilekçeler ile resmi ve özel kuruluşlar vb.)  gelen tüm geri bildirimleri (şikayet, öneri, talep vb.) hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirmek, değerlendirme için gerekli işlemleri tek merkezden koordine etmek, gereği halinde araştırma, inceleme, ön inceleme, disiplin soruşturması yaptırmak, işlemleri takip ederek soruşturmasını sağlamak ve ilgililere bilgi vermektir.


Vizyonumuz
Müdürlüğümüzdeki tüm birimlerin kendi karar verme süreçlerinde geri bildirimlerden faydalandığı bir sağlık yönetimi.


Neyi Nasıl Yapabilirim?

İdareye dilekçe hangi şekilde verilir- dilekçenin cevabı nasıl alınır?

 • Personel tarafından Kurum içi dilekçe verme usulü: Kamuda çalışan personelin talep veya şikayetlerini içerir dilekçesini ,bağlı bulunduğu kurumdaki hiyerarşiye uygun olarak üst makamlara iletmesi gerekmektedir. Görev yaptığı Birim ile ilgili şikayetlerini, Birim Başkan Yardımcısı veya birim uzmanı üstü konumunda olan makama sunması gerekmektedir.
 • Kurum dışından gelen vatandaşımızın dilekçe verme usulü: Müdürlüğümüz evrak kayıt odasına dilekçesini teslim etmesi yeterlidir. Vermiş olduğu dilekçenin hangi birime gittiği ,hangi safhada olduğu veya akıbetinin ne olduğunun kolaylıkla takip edilebilmesi için evrak kayıt numarasının alınması gerekmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 'nın "Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184" numaralı hattına sözlü olarak da başvurulabilir. Konu hakkında www.saglik.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.
 • Dilekçenin cevabı nasıl alınır - dava açma süresi kaç gündür ?
  Dilekçedeki taleplere istinaden idare tarafından dilekçe sahibine 60 günlük süre içerisinde menfi veya müsbet bir cevap verilmez ise ilgilinin talebi zımnen reddedilmiş sayılır. Red işlemine karşı zımni red tarihi veya yazılı bildirimden itibaren İYUK 7.madde gereği özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde 60 (altmış) ve vergi mahkemelerinde 30 (otuz) gün içinde dava yoluna başvurulabilir.


Dilekçenin taşıması gereken unsurlar nelerdir?
 • Dilekçenin hangi makama sunulduğunun başlıkta belirtilmesi gerekir. Dilekçenin sonuna veya sağ üst köşesine dilekçe tarihinin mutlaka yazılması ve dilekçenin altına dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılarak imzalanması gerekir. Ayrıca dilekçenin akıbeti ve idarece yapılan işlemler hakkında dilekçe sahibine bilgi verilebilmesi için sağ alt köşeye adres ve telefon bilgilerinin de yazılması gerekir. Dilekçe ile belirtilen talep veya şikayetlerin yer, zaman ve isim belirtilerek net ve kolayca anlaşılır olmasına dikkat edilmesi gerekir.

İdareden bilgi-belge talebi nasıl yapılır?
 • Kanundaki istisnai haller dışında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgi belge talebi, bizzat veya yasal temsilci vasıtası ile yazılı dilekçe sunularak yapılabilmektedir.
4483 sayılı kanuna göre verilen kararlara karşı yapılacak itirazlarda usul ve süre nedir?
 • Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılan ön inceleme neticesinde ,Valilik Makamı veya Kaymakamlık Makamı tarafından verilen soruşturma izni verilmesi veya verilmemesine dair kararlara karşı, kararın tebliğinden sonraki 10 gün içerisinde, hakkında ön inceleme yapılan kamu görevlisi, şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bölge İdare Mahkemesine veya Bölge İdare Mahkemesine sunulmak üzere kararı veren makama itiraz edilebilir.