Mevzuat

 

SİVİL SAVUNMA, SEFERBERLİK, KORUYUCU GÜVENLİK, YANGIN İLE İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ

MEVZUAT NO

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ MEVZUAT

RESMİ GAZETE YAYIM TARİH VE NUMARASI

5902

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

17/6/2009 - 27261

7126

Sivil Savunma Kanunu

13/06/1958-9931

6/3150

Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama Ve Diğer Hizmetler Tüzüğü

18/07/1964 – 11757

6/3150

Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü

18/07/1964 - 11757

4/11715

Sivil Savunma Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname

06/07/1959 – 10245

4/11635

Sivil Müdafaada Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi

26/06/1959 - 10237

24/07/1985 - 85/9727

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

07/09/1985 - 18861

 

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

25/08/2010-27663

12325

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik

17/06/1966 - 12325

12306

Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği

24/05/1966 - 12306

12283

Hassas Bölgelerde Kurulacak Hastaneler Servisine Ait Planlama, Teşkilat, İkmal ve Diğer Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

26/04/1966 - 12283

 

Sığınak Yönetmeliği

25/08/1988 - 19910

11100-12611

Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik

07/05/1962 - 11100 02/06/1967 - 12611

-

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

21/07/2000 - 24116

23999

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

24.03.2000 - 23999

 

Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği

15.01.2000 - 23934

-

Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Alınması Ve Ödeneklerin Harcanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

07/07/2005 - 25868

88/12777

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

8/5/1988 - 19808

 

Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri İle Radyolojik Savunma Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Çalışma Şekilleri Hakkında Yönerge

16.09.1974

 

Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi

12.05.2000

28/09/2000-1530

Sayılı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile Ekiplerinde Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilecek Personelin Nitelikleri, Çalıştırılmaları ile Ücret ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Usul ve Esaslar

09/12/2000 - 24255

 

Sivil Savunma Planlama Esasları

 

 

Tahliye Ana Planı Esasları

 

 

Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu

 

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

2941

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

08/11/1983 - 18215

3634

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

16/06/1939 - 4234

3780

Milli Korunma Kanunu

26/01/1940 - 4417

697

Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun

26/07/1965 - 12058

4654

Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

14/08/1944 - 5782

2/13765

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü

27/06/1940 - 4546

90/500

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü

16/07/1990 - 20576

93/4965

Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği

25.10.1993

91/1434

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifi

22/11/2005-1792-1

 

Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

1994

 

Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi

12/07/2004-1407-2

 

Başbakanlık Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları Yönergesi

19/06/1998-1407-5-98

MY:82-2(B)

TSK Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi

10/02/2005-3958

MY:5-2(A)

Savaş Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesi

23/12/2004-3958-108

MSY: 82-3

Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesi

28/05/2001-135

MY: 82-1(B)

TSK Seferberlik, Öğretim, Eğitim ve Tatbikat Yönergesi

07/10/2004-1702-165

MSY: 82-5(A)

İl- İlçe Kaynak Sayım Yönergesi

01/07/2004-3080

MD: 82-3(A)

TSK'ince Seferberlik ve Savaş Hallerinde Özel Nakliyat ve İnşaat Firmalarının Kullanılması Direktifi

24/02/2004-1120-4

MSY: 70-5(A)

Sevk Tehiri İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge

06/05/2003-4444-1

 

Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri (Seferberlik Ve Savaş Hazırlıkları, Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik) Rapor Sistemleri Yönergesi

19/02/2001-1210

 

Tatbikatlar Yönergesi

06/12/2007-2864

 

 

 

KORUYUCU GÜVENLİK VE YANGINLA İLGİLİ MEVZUAT

5188

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

26/6/2004 - 25504

2565

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

22/12/1981 - 17552

 

Parlayıcı. Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler hakkında Tüzük

24/12/1973 – 7/7551

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

27/11/2007 -2007/12937

 

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

08/09/1975-15350

 

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

21/10/2006 - 26326

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

7/10/2004 - 25606

 

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği

30/04/1983 - 18033

 

Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun ve Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelik,

18/01/1966 - 711

 

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

1610/1988 - 88/13543

 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

16/5/1988 - 19816

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

14/02/2000 - 2000/284

 

Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar

13/05/1964 - 6/3048