İdari Hizmetler Takip ve Koordinasyon

LOJMANLAR

Müdürlüğümüze ait kamu konutlarının Müdürlük ve birinci basamakta görev yapan personellere yürürlükteki kanun, yönetmelik ve genelgede belirtilen kriterlere göre sıra, görev ve hizmet tahsis esasları kapsamında tahsis işlemlerini ve takibini yapmak. (2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 16/07/1984 tarihli ve 84/8345 nolu Kamu Konutları Yönetmeliği, Bakanlığımız Müsteşarlığın 21/09/2012 tarihli ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi)

Lojman tahsisi için ;

 • Müdürlüğe ait lojmanların görev unvan gruplarına göre hangi oranda tahsis edileceğinin belirlenmesi, (Bakanlığımız Müsteşarlığın 21/09/2012 tarihli ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesi)
 • Tahsis şekli ve oranı belirlenen boş lojmanlarda oturacakların belirlenmesi için gerekli yerlerde ilan edilerek ve taleplerin toplanması,
 • Lojman taleplerinin yürürlükteki yönetmeliğe göre değerlendirilip, puanlama işlemine tabi tutulması ve tüm işlemler sonucunda gündemin hazırlanarak Lojman Tahsis Komisyonunun toplantıya davet edilmesi,
 • Lojman Tahsis Komisyonunda alınan kararların ilgililere duyurulması,
 • Lojman tahsisi gerçekleşen personellere lojman teslim işlemlerinin zamanında yapılması ve su, elektrik, doğalgaz aboneliklerinin tahsis edilen personel adına yaptırılmasının sağlanması, (sözleşme örnekleri lojman giriş tutanağı ile birlikte dosyasına konulur),
 • Lojman kira kesintilerinin yapılması için tesisat durumu (kalorifer, soba vb.) ve lojman bilgilerinin ilgili Maaş Mutemetliğine bildirilmesi,
 • Lojmanda oturma süresi dolan veya ölüm, emeklilik, görevden ayrılma vb. sebeplerden dolayı lojmanı tahliye etmesi gereken personelin lojman tahliye işlemlerinin yapılması. (Giriş-Çıkış farklılıklarının çıkış tutanağı ile tespit edilip, dairedeki hasarların ilgili personelce karşılanmasının sağlanması, aboneliklerin iptal edilmesi),
 • Eksiksiz teslim alınan lojman için ilgili personelden kira kesintisi yapılmaması için Maaş Mutemetliğine bildirilmesi işlemlerinin yapılması,
 • Lojman dağılım envanterlerinin güncel tutulmasının sağlanması,
 • Bakım, onarım ihtiyacı olan lojmanların tespit edilerek ilgili Birimlerle iş birliği yapılarak gerekli tadilat ve bakımların yapılmasının sağlanması,
 • Hizmet birimine dönüştürülmesine karar verilen lojmanlarla ilgili işlemlerin yapılması,
 • Lojman olarak belirlenen veya bağış yoluyla hibe edilen ya da protokolle verilen binaların lojman olarak kullanılmasının sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması.
 • Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.
 • KREŞLER

  08/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre;

 • Tüm sağlık çalışanlarının hizmet akışını engellememesi açısından kreş ve gündüz bakımevlerinin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin esas ve usullerine dayanarak ilgili kurumlarla yazışma yapılması.
 • Yönetmeliğe göre yapılan işlemlerin ve alınan belgelerin uygun olması halinde Valilik Onayı almak,