Birimin Görevleri

Çevre Sağlığı Birimi'nin görevleri şunlardır:

 • Çevre sağlığı ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek, üretim, dağıtım ve satış yerlerinin denetimlerini yapmak, görev alanıyla ilgili ürünlerden numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak.
 • Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında iş yerlerinin izinlendirilmesine, bu iş yerlerinin ve uygulamalarının denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, uygulayıcıların eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Yerleşim yerlerinde tüketime verilen içme kullanma suyu kalitesini izlemek amacıyla numune almak ve gerekli analizleri yaptırmak, yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma, geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • İçme-kullanma, doğal kaynak, içme ve doğal mineralli sular, havuz suları, yüzme suları, kaplıca sularına ve kaplıca tesislerinde kullanılan peloidlere yönelik ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Doğal afetlerde, çevre sağlığı hizmetlerinin yerinde, zamanında ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Çevre sağlığını tehdit eden unsurları belirlemek, izlemek, denetlemek, çevre sağlığı etki değerlendirme çalışmalarına katılmak.
 • Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
 • Görev ve sorumluluğu kapsamında veri toplamak, toplanan verilerin ilgili sistemlere girişlerini yapmak, değerlendirmek ve rapor hazırlamak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Görev ve sorumluluğu kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli önlemleri almak, aldırmak rapor hazırlamak ve gerektiğinde Bakanlığı bilgilendirmek.
 •  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Kuruluş Amacı:

THSK Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönergede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Yapılan İş ve Görevler:

1- Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

2- Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

3- Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

4- Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.

5- Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.

6- Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.

7- Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.

8- Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.

9- Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

10- Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

11- Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

12- Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

13- Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

14- Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.

15- Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama yerleri, eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.

16- Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.

17- Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.

 18- İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.

19- Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.

20- Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

21- Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.