Birimin Görevleri

Aile Hekimliği Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • Eğitim aile sağlığı merkezleri dâhil aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
  • Aile hekimliği ile ilgili; yerleştirme, gruplandırma denetim sonrası gruplandırma iş ve işlemlerinin yürütülmesi, gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, çalışma planları iş ve işlemlerini yürütmek.
  • Aile hekimliği hizmetlerinin il düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlamak.
  • Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) uygulamalarının güncelleme çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
  • Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgelerle ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve faaliyetleri yürütmek.
  • Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ile güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
  • Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve aile hekimliği ile ilişkili ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde sağlamak.
  • Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerinin, eğitim aldığı kurumlarla işbirliği içerisinde planlamasını yapmak.
  • Aile hekimliği uygulamaları kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerini üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

GÜNCEL ASM/AHB RUTİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

EASM ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ


AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2013

 
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2015

 
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2017


Performans İtiraz Komisyon Çalışma Usulü ve Esasları

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Sistemi - UZEM