Arşiv
23 Ocak 2024


İl Sağlık Müdürlüğü Arşiv Birimi İdari Hizmetler Birimi bağlı 2004 Nisan ayı itibari ile faaliyette bulunmaya başlamış, İdari Hizmetler Birimine bağlı olarak Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarının Birim/Kurum Arşiv Hizmetlerinin 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde hizmetlerini yürütmektedir.

Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarının ünitelerinde teşekkül eden belgelerin , arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesi,herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin hizmetine sunarak geçmişi ve geleceği aydınlatmak, tüm personellerimizde arşiv ve arşivcilik bilincinin oluşturulmasını sağlamak.

 • Arşiv Hizmetlerinin Başbakanlık Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik esaslarına uygun yürütülmesini sağlamak,
 • Sağlık Bakanlığı Kurum Arşivi ile Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşları arasında arşiv hizmetleri ile ilgili bilgi, yazışma ve her türlü iletişimi sağlayarak konuyla ilgili gerekli eğitim ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri ve Bakanlığımız Kurum Arşiv yetkilileri tarafından yapılan eğitim-denetim çalışmalarına hazır bulunmak,
 • Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızın kendi bünyelerinde Birim Arşivi oluşturulmasını sağlamak,
 • Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda arşiv malzemesinin tasnif ve imha çalışmalarının yapılabilmesi için ayıklama-imha komisyonlarının oluşturulması konusunda yönlendirmek,
 • Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşların arşiv sorumlularına ayıklama, saklama, imha ve diğer faaliyetlerinde gerekli eğitimler vererek rehberlik etmek,
 • Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızdan gelen imha listelerini Arşiv Mevzuatı doğrultusunda inceleyip, gerekli düzenlemeleri yaparak Bakanlığımızın onayına sunmak,
 • Bakanlık imha onayı alınan listeleri ilgili kuruluşlara göndererek, imha işleminin mevzuata uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Her sene Ocak ayı itibariyle, Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızdan gelen yıllık Faaliyet Raporlarını düzenleyerek Bakanlığa sunmak,
 • Müdürlüğümüz birimlerinden; Birim Arşivine devri yapılacak arşiv malzemesini Yönetmelik esaslarına göre uygunluk kontrolünü yapmak ve sonrasında devir teslimini gerçekleştirmek,
 • Birim Arşivine teslim alınan malzemeleri asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan müşterek birimle birlikte yerleştirmek,
 • Teslim alınan arşivlik malzemelerin uygun şartlarda koruma ve muhafazasını sağlamak,
 • Birim Arşivine evrak teslim eden birimlerimizden gelen faydalanma taleplerini karşılamak,