Birimin Görevleri

Aşı Programları Biriminin görevleri şunlardır: 

  • Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlaması ile soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
  • Aşı ile Önlenebilen hastalıklara yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
  • Aşı sonrası istemeyen etki izleme sistemini kurmak ve takip etmek.
  • Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
  • GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
  • GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
  • GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Kuruluş Amacı:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığının Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönergede belirtilen Birimin görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.