Birimin Görevleri

İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi'nin görevleri şunlardır:

  • Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Toplum sağlığı merkezi/ ilçe sağlık müdürlüğü/ /entegre ilçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
  • İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetmek,
  • İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
  • Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek,
  • Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendirmek,
  • Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulunmak,
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


İzleme ve Değerlendirme Birim, 2 Kasım 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.11.2015 tarihli ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” gereğince kurulmuştur.

Görev Tanımı:

1- Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,
2- Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,
3- İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumunu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
4- İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
5- Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
6- İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.