Alacak Takip Birimi

Alacak Takip Birimi


Yapılan İşlemlerin Dayandığı Kanun ve Yönetmelikler
1-10/12/3003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesine dayanılarak, 27/09/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girenKamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler Alacak Takip Birimi tarafından yapılmaktadır.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3- 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ sağlık Bakanlığına Bağlı sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapılan İşlemler
1-Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek Birimimize intikal eden yazı, tutanak, rapor, ilam ve benzeri belgelerin Mezkur Yönetmelik kapsamında kamu zararı alacağı açısından değerlendirilmesi.

2-Alacak Takip Dosyası açılması.

3-Saymanlıklara kamu zararı alacağının muhasebe kayıtlarına alınmasının bildirilmesi.

4-Kamu zararı alacağının ilgili ve sorumlulara RIZAEN ÖDEME yapmaları için bildirilmesi.

5-Kamu zararı alacağını süresinde ödenip ödenmediğinin takibi.

6-Borca ilişkin itirazların değerlendirilmesi ve itirazı yapan ilgiliye neticenin bildirilmesi.

7-Ödemesi yapılan kamu zararlarında ilgili birimlere bilgi verilmesi.

8-Süresinde rızaen ödemesi yapılmayan borçlara ilişkin Alacak Takip Dosyalarının İl Muhakemat Müdürlüğüne intikal ettirilmesi.

9-Dosyaların İl Muhakemat Müdürlüğü nezdinde takibi, mahkemece istenen bilgi ve belgelerin gönderilmesi.

10-Kamu zararı alacağının tespitine ilişkin işlemlere karşı İdare Mahkemesinde açılan davalarda dava dilekçesine karşı gerekl savunma ve itirazların yapılması ile aleyhe kararların temyizi ve temyize cevap verilmesi.

11-Kamu zararı alacağının taksitlendirilmesine ilişkin işlemlerin yapılması.

12-Mahkemeye veya icraya intikal ettirilen alacakların takibinin hangi aşamada olduğu İl Muhakemat Müdürlüğü nezdinde izlenerek, icra dairelerince tahsil edildiği bildirilen paraların muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılması ve ilgili ve/veya sorumluların borçlarına mahsubunun sağlanması.

13-Kamu idarelerinde görevli memurların, kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararlar hakkında uygulanan 657 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen zararların rayiç bedel üzerinden tahsilinin sağlanmasına ilişkin işlemler yapılması

14-İl dışından gelen kamu zararı alacağı takip ve tahsiline ilişkin yazıların, ilgili ve sorumlulara tebliğ edilerek, tebellüğ belgesi ve ödeme yapılmışsa ödeme belgelerinin, ilgili İdareye intikal ettirilmesi.

15-Mezkur Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması.