Birimin Görevleri

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi'nin görevleri şunlardır:

 • Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma, imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esasların uygulanmasını denetlemek.
 • Eczanelerin açılması, nakli, devri, kapanması, muvazaa araştırmaları, eczane denetimleri ve uygulanacak cezalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimini ve denetimini yapmak.
 •  İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek.
 • Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tâbi müstahzarların tıbbî amaçla kullanımının denetlenmesi, düzenlemelerinin uygulanması, uygulatılması işlemlerini yürütmek.
 • Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına basılı veya elektronik dağıtımı ile hemofili teşhisli hastalara hemofili takip karnesinin düzenlenmesini sağlamak.
 • Farmakovijilans ve kontrole tâbi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi, denetlenmesi, bildiriminin yapılması ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarım yapmak ve/veya yaptırmak.
 •  Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.“02/09/2020 tarih ve  31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.”
 

Yapılan Değişikliklerin açıklayıcı tablosu için tıklayınız.

Başkanlığımıza yapılacak ziyaretlerle ilgili bilgilendirme metni yayınlanmıştır. Duyuru
: Birimimizce verilen (Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Cihazı ve Protez-Ortez Merkezleri, Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatı) için gerekli başvuru evraklarına Kamu Hizmet Standartları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

TIBBİ CİHAZ UYARİ SİSTEMİ