Birimin Görevleri

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi'nin görevleri şunlardır:

 •     Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbî sarf malzemelerinin uygunluğunu ve kullanım şartlarının gözetlenmesi, sağlık hizmetinde kullanılmasının sağlanması işlemlerini yürütmek.
 •    Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının biyomedikal teknik hizmetlerinin sağlık hizmetine uygun şekilde işlerliğinin gözetlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
 •       Kalite standartları çerçevesinde tıbbî cihazların kalibrasyonları ve bakımlarını uygun şekilde yaptırılmasını sağlamak.
 •       Optisyenlik ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
 •       Ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek.
 •       Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığı iş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, denetiminin yapılması, yaptırımların uygulanması işlemleri ile açma, nakil ve kapatma işlemlerine ilişkin işleri yürütmek
 •      Diş protez laboratuvarları ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek.
 •      Tıbbi cihazların reklam ve tanıtım faaliyetleri ile uzaktan satışlarına ilişkin şikâyetleri değerlendirmek.
 •   Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 •     Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 •        İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.“02/09/2020 tarih ve  31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.”
 

Yapılan Değişikliklerin açıklayıcı tablosu için tıklayınız.

Başkanlığımıza yapılacak ziyaretlerle ilgili bilgilendirme metni yayınlanmıştır. Duyuru
: Birimimizce verilen (Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Cihazı ve Protez-Ortez Merkezleri, Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatı) için gerekli başvuru evraklarına Kamu Hizmet Standartları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

TIBBİ CİHAZ UYARİ SİSTEMİ