Stok Yönetim Birimi

GÖREV TANIMI 


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 44. maddesine dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri tarafından Taşınır işlemlerini yürütmek.

GÖREVLERİ
-Gelen evrakların takibini ve yazışma işlemlerini yürütmek.
-Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin malzeme taleplerini değerlendirmek, stoklarımızda mevcut ise malzeme taleplerini karşılamak.
-Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere satın alınan malzemelerin MKYS sisteminde malzeme giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.
-Dayanıklı Taşınırların zimmet işlemlerini yürütmek.
-Müdürlük depolarında mevcudu kalmayan veya stok seviyesine göre mevcudu azalan ya da yapılacak işe göre elde bulundurulması gereken malzemeleri tespit etmek ve temin edilmesini sağlamak.
-Resmi mühür yönetmeliği mevzuatı çerçevesinde Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinin resmi mühür iş ve işlemleri yürütmek.
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 211. maddesi gereğince verilmesi ön görülen giyecek yardımına ilişkin, Müdürlüğümüze bağlı 657 sayılı kanuna tabi çalışan personele ait ayni ve nakdi giyim yardımı cetveli onayı almak ve nakdi giyim yardımı alması gereken personel cetvelini ödemenin yapılabilmesi için Maaş Birimine, ayni giyim yardımı alması gereken personel cetvelini Satın alma Birimine bildirmek.
-Taşınır Mal Yönetmeliğine göre bedelli ve bedelsiz malzeme devir işlemlerini yürütmek.
-Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmakta olan ancak kullanım sonucu yıpranmış, hurdalaşmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşınırların hurdaya ayrılması için ilgili mevzuat çerçevesinde harcama yetkilisinden onay almak ve hurda işlemlerini gerçekleştirmek.
-Genel Bütçenin 3 aylık tüketimlerini (1. Dönem (Ocak - Şubat - Mart), 2. Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran), 3. Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül), 4. Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) dönem sonunda Saymanlık Müdürlüğüne teslim etmek.
-Döner Sermaye bütçesinin aylık tüketimlerini bir sonraki ayın 6'sına kadar Saymanlık Müdürlüğüne bildirmek.
-Mali yıl sonunda Müdürlüğümüz stoklarına ait Döner Sermaye ve Genel Bütçe hesaplarının kontrolünü yapmak, tüm kayıtlı depolara ait sayım tutanağı ile yıl sonu sayım cetveli düzenlemek ve ilgili Saymanlık Müdürlüklerine imzalatılarak, Taşınır ve Konsolide Birimine teslim etmek.

İlgili Mevzuatlar

-Taşınır Mal Yönetmeliği

-2014 Parasal Sınırlar ve Oranlar

-Yetki Devri

-Taşınır İstek Belgesi Örneği