overlay

İdari İşler ( Evrak Takip, Arşiv, Sivil Savunma)

Kayıt sonrasında verilen barkod numarasi ile evrak takibi yapilabilir.
İlgili şube tarafindan değerlendirildiğinde cevap tarafiniza bildirilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız
Kargo (aps) ile 2 gün, normal posta (adi) 1 hafta 10 gün, iadeli taahhütlü 4 gün
Normal posta (adi) hariç kargo ve iadeli taahhütlü takibi yapabilirsiniz.
İl Sağlık Müdürlüğü Birim/Kurum Arşivinden özel ve tüzel kişiler doğrudan evrak talebinde bulunamaz. Evrağın konusu ile ilgili Başkanlık/Birimlerine müracaat ederek söz konusu birimler Arşiv Evrakı İstem Formu veya resmi yazı ile arşivden evrak talebinde bulunabilir.
Birimlerde teşekkül eden uzun süreli saklanması gereken hukuki delil niteliği taşıyan geri dönüş yapılabilecek belgeler Arşiv Mevzuatı ve Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun hazırlanıp, Arşivde uygunluk kontrolleri yapıldıktan sonra devir teslimleri tamamlanır.
Saklama Süreli Standart Dosya Planı ve Arşiv Mevzuatı Sağlık Bakanlığı tespit ve değerlendirme çalışmaları ile belirlenir.
Ayıklama İmha işlemi yapacak birimlerden bir veya iki temsilci, Arşiv Sorumlu Personeli üyeliğinde ve üst yönetici başkanlığında teşekkül eden 3,5,7,9. vb. tek sayıdan oluşan imha komisyonu oluşturulup kurumun en üst yöneticisinden Olur/Onay alınarak Birim/Kurum Arşivine resmi yazı ile bilgilendirme yapılır.
Ayıklama İmha Komisyonu marifeti ile hazırlanan İmha Listesi Müdürlüğümüz Arşiv personelince incelenip Bakanlığımız onayına sunulması ile onay alınıp onaylanan ayıklama imha listeleri kurumlarca kamu yararına vakıflara örneğin ( tema vakfı vb.) Arşiv sorumlu personeli eşliğinde kıydırılarak imha işlemi gerçekleştirilir.
Tema Vakfından alınan Kg. gösterir Kantar Fişi, İmha Oluru, İmha Tutanağının asılları ve Onay almış İmha Listesi fotokopisi Müdürlüğümüz Birim/Kurum Arşivine gönderilir.
Evler için birkaç tip yangın söndürücü bulunmakla birlikte genel kabul evler için ABC etiketli söndürücülerin etkili olduğudur. Evler için birkaç tip yangın söndürücü bulunmakla birlikte genel kabul evler için ABC etiketli söndürücülerin etkili olduğudur.
Öncelikle güvenilir iyi tanımlanmış bir kaçış planı yapılması gerekmektedir. Öncelikle güvenilir iyi tanımlanmış bir kaçış planı yapılması gerekmektedir. Yaşam alanlarında, acil durumlarda engelli vatandaşlarımızın engel durumuna göre özellikle yürüme engeli olan vatandaşlarımız için tekerlekli sandalyelerine erişim imkanının ve tekerlekli sandalye ile hareket kabiliyetini kolaylaştıracak bir yerleşim planı yapılmalıdır. Ayrıca yaşam alanlarında kaçış planına uygun tatbikatlar yapılmalıdır.
Sivil Savunma Planlarının (Sivil Savunma Planı, Kamu Binalarının Yangından Korunmasına Dair Plan, 24 Saat Çalışma Planı, Kamu Binalarının Sabotajlara Karşı Korunmasına Dair Plan ve Milli Alarm Faaliyetlerine Dair Plan) hazırlanması Sivil Savunma Ekiplerinin Kurulması ve meydana gelecek Savaş ve Afet durumunda hazır hale getirilmesi, ekiplere gerekli eğitimlerin verilmesi. Yangın Söndürme Malzemelerinin alınması ve kontrol edilmesi her zaman hazır durumda bulundurulması.
Bakanlığımıza ait sağlık ulaşım araçlarından bakım-onarım, işletme gideri fazlalığı gibi sebeplerle kullanımı ekonomik olmayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan bu nedenle HEK’e ayrılmasına karar verilen araçların terkini Bakanlığımızdan alınacak Onay’a müteakip, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 46 ncı maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek, sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.

Terkini istenilen araç için 237 Sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesine göre işlem tesis edilir. Hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç için düzenlenecek Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu, Komisyonun üç üyesi tarafından (Karayolları veya DSİ’den olmak üzere bir makine uzmanı, kurumdan yetkili bir personel ve trafik teşkilatından bir uzman) eksiksiz olarak tanzim edilerek imzalanır.

Terkini istenilen aracın bakanlık onayına istinaden, bakanlık envanter kayıtlarından düşümü yapılarak ilgili kuruma işlemin sonuçlandırılmasına dair yazı gönderilir ve ilgili kurum trafikten aracın trafik çekme işlemini yapmasına müteakip mevzuattaki hükümlere göre satışı yapılarak işlem sonuçlandırılır.

24.05.2007 tarihli ve 26531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca Bakanlığımız sağlık kurum ve kuruluşlarına ait hizmet dışı kalan taşıtların satış işlemleri, Defterdarlık kanalıyla yapılır. Hizmet dışı kalan taşıtlardan maden aksamlı hurda malzemeler ise, 20.03.1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca altı ayda bir belirlenen bedel üzerinden, Başbakanlığın 2001/15 Genelgesine göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne satış suretiyle devir edilecektir.

Kasko sigortasını yapan sigorta şirketi tarafından, trafik kazası neticesinde PERT’e ayrılmasına karar verilen sağlık ulaşım araçları ile ilgili olarak sigorta şirketinin aracın hasar bedelini ödemesi veya aynı marka-model aracı vermek istemesi durumlarına göre aşağıda yazılı olan işlemlerin yapılması gerekmektedir.

a) Sigorta şirketi ile yapılan sözleşme gereği hasar bedeli sigorta şirketinden tahsil edildikten sonra, kazaya karışan araç hakkında, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması ve taşıtın tasfiyesinin Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerince yapılması gerekmektedir.

b) Trafik kazası sonucu “PERT” işlemine tabi tutulan kasko sigortalı aracın yerine, sigorta şirketince aynı marka ve model aracın verilmesi ve araçtaki ekstra (tıbbi donanımlar dahil) donanımların kasko bedelinin ödenmesi şartıyla hasarlı (hurda) araç sigorta şirketine verilebilecektir. Bu halde yeni alınacak aracın edinme şekli de belirtilerek kayıtlara alınacak, bilgi ve belgeler Bakanlığımıza gönderilecektir.

Hibe edinilen aracın hibe eden taraf banka, şirket, vatandaş ve firma ise (noter tasdikli hibe satış sözleşmesi, araç fatura örneği ve araç ruhsat fotokopisi yeterlidir), hibe eden taraf vakıf veya dernek ise bahse konu belgeler veya sadece aracın bilgileri ile derneğin veya vakıfın karar defterine üyeler ve başkan tarafından imzalanmış hibe karar onay örneği de yeterli olacaktır.

Bakanlığımızın bilgisi ve izni dışında kesinlikle hibe araç kabulü yapılmayacak olup sağlık kurum ve kuruluşlarımıza yurtiçi ve yurt dışından araç hibe edilmek istenilmesi halinde, aracın Merkezi Bütçe Kanunu T cetvelindeki yeri, cinsi, modeli, markası ve hibe kaynağı bilgileri açık surette Bakanlığımıza bildirilecektir. Bakanlık Makam Onayı gönderilmeden hibe araç teslim veya satın alınmayacak, hiçbir şekilde gayri hukuki araç temini yapılmayacaktır.

Sağlık ulaşım araçlarının tahsisine, kullanımına, devrine, sigortasına, terkinine, yurtiçi ve yurtdışından hibe taleplerine dair iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen şekilde yürütülmesi ve 01.05.2003 tarih ve 2437 (47) sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve belirtilmeyen konularda yürürlükteki mevzuata uyulması gerekmektedir.

Sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki araç devirleri, talebin Bakanlığımıza ulaştırılmasından sonra gerektiğinde ilgili birimler ile koordinasyon sağlanarak ve gerekli planlamalar yapılarak, Makam Onayı alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Devirlerde Bakanlığımızın Onayına müteakip, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır İşlem Fişi kesilerek araç devri yapılarak, Bakanlığımıza bilgi verilmektedir.

Diğer Kamu İdarelerinden Bakanlığımıza ve Bakanlığımızdan diğer kamu idarelerine araç devirleri, 08.09.2017 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği kapsamında Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yapılacaktır.

Ambulans hizmeti verme özelliğini kaybeden ve ekonomik ömrünü tamamlamış (10 yıl) araçlar, hizmet aracına dönüştürülmek istendiğinde, aracın ambulans olarak hizmet verme özelliğini yitirdiğini bildirir, Teknik Kanaat Raporu’nun 3 kişilik teknik komisyon (En az bir makine mühendisi olmak üzere) tarafından düzenlenerek, Bakanlığımıza gönderilmesi, verilecek izin sonrası aracın dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve dönüşümü yapılan aracın ruhsatına işletilerek Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 237 sayılı Taşıt Kanununa dayanılarak çıkartılan ve 01.04.2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”in, "Binek ve Station-Wagon Cinsi Taşıtların Hizmet Alımı Suretiyle Edinilmesi" başlıklı 7. maddesi hükümleri doğrultusunda işlemlerin tesis edilerek talep edilmesi gerekmektedir.
İstenilen sayıda hizmet kiralaması yapılamıyor “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” in “Binek ve Station –Wagon Cinsi Taşıtların Hizmet Alımı Suretiyle Edinilmesi” başlıklı 7. maddesi hükmü gereği işlem yapılması gerekmektedir.
Müdürlüğümüze ait boş lojmanlar ilana çıkılarak 2946 Sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Bakanlığımızın 21/09/2012 tarihli ve 21492 sayılı 2012/35 Genelgesine istinaden yapılan puanlama sonucu en yüksek puan alan personele tahsis edilmektedir.