overlay

Güzellik Salonları, Alternatif Tıp Uygulamaları, Saç Ekimi

27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında alınan “Akapunktur Uygulaması, Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük Uygulaması, Homeopati, Koyropraktik, Kupa (Hacamat) Uygulaması, Larva, Mezoterapi, Müzik Terapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon Uygulaması, Refleksoloji” uygulaması

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, tıp fakülteleri, diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen (ruhsatlandırılan) Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları (Özel Hastane, Tıp Merkezi, Poliklinik, Muayenehane) bünyesinde açılarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde,

İlgili alanda “uygulama sertifikası bulunan tabip ve sadece diş hekimliği alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilmektedir.

Sonuç olarak; Sağlık uygulaması olan kupa (hacamat), Sülük Uygulaması gibi uygulamaları sadece Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşları bünyesinde açılan birim ve ünitelerde yaptırabilirsiniz.

Bu uygulamalara yönelik eğitimler sadece Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilebilmektedir.

Bunun dışında hiçbir kurum ve kuruluş bu konularda eğitim ya da sertifika düzenleyemez.

“Hipnoz, Akupunktur, Kupa Uygulaması” gibi uygulamalar sağlık hizmeti kapsamında uygulaması olup, sağlık hizmeti sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, sadece alanında hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilebilir. Uygulama Sertifikası bulunan hekim dahi bu uygulamaları Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar bünyesinde açılan birim ve üniteler dışında yapamaz.

Hekim ya da sağlık meslek mensubu olmayan kişi/kişilerin sağlık hizmeti verme yetkisi yoktur.

Hekim ve sağlık meslek mensupları ise sağlık hizmetini sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda verebilirler.

Güzellik merkezleri 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik '' hükümleri kapsamında sağlık kuruluşu statüsünde açılabilmekte iken 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.Dolayısıyla hali hazırda güzellik merkezi açılabilmesi mümkün değildir.
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (29/06/2010 tarih ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yönetmeliğe J) bölümü olarak eklenmiştir.) hükümleri kapsamında belediyelerce yürütülmektedir.

15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin'' Geçici 5 nci Maddesi ile güzellik salonları, sağlık kuruluşu statüsünden çıkarılmış bu tarih itibari ile güzellik salonları ile ilgili iş ve işlemler ilgili belediyelerce yürütülmeye başlanmıştır.

Dolayısıyla güzellik salonları sağlık kuruluşu değildir. Sağlık kurumu veya kuruluşu olmayan yerlerde sağlık meslek mensupları da görev tanımlarında yer alan iş ve işlemleri yapamaz.

Güzellik salonları belediyelerce ruhsatlandırıldığından müracatların ilgili belediyeye veya tüketici haklarına, maddi muhalefetler hakkında ise Sulh Ceza Mahkemelerine başvuruda bulunabilirler
Saç ekimi uygulaması, hali hazırda Deri ve Zührevi Hastalıkları ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı veya Bakanlığımızca onaylanmış Medikal Estetik Sertifikasına sahip hekimler tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir.
✓ Tıbbi Deontoloji Nizannamesinin 12 nci Maddesi ve müteakip Fıkraları ;

    a) Hastalara, herhangi bir suretle olursa olsun, haksız bir menfaat temini istihdaf eden fiil ve hareketlerde bulunanları;

    b) Birbirlerine, muayene ve tedavi için hasta göndermeleri mukabilinde ücret alıp vermeleri,

    c) Kendilerine hasta temini maksadiyle, eczacı, yardımcı tıbbi personel ve diğer herhangi bir şahsa tavassut ücreti ödemeleri,

    d) Şahsi bir menfaat düşüncesi veya gayrimeşru bir gaye ile ilâç, tıbbi alet veya vasıtalar tavsiye etmeleri yahut sağlık müesseselerine hasta sevketmeleri veya yatırmaları,

    e) Muayene ve tedavi ücretinin tesbiti ve bunun ödenmesi hususunda, üçüncü şahısların tavassutunu kabul etmeleri; caiz değildir. '' hükümleri,

✓6023 nolu Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda '' Tabiplere iş getirenler'' başlıklı 64 üncü Maddesinde ''Ücret ve herhangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere, üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu suretle hareket edenler memur iseler ceza yarısına kadar artırılır.'' hükümleri sağlık alanında aracılık faaliyetleri yasaklanmıştır.

İnsan sağlığının, ticarî unsur haline dönüştürülmesinin engellenmesi ve temel bir kamu hizmeti niteliği taşıyan sağlık hizmetinin görülmesi sırasında kamu yararının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 15.08.2013 tarihinde yayımlanan ''Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetlerini'' düzenleyen 2013/15 sayılı Genelge'nin 2 nci Maddesi uyarınca sağlıkla ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilmektedir.