overlay

112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği

112 Acil Ambulans numarasını gerekli hallerde herhangi bir sabit telefon hattından veya GSM hattında aramak ücretsizdir

Sabit hatlardan aradığınızda bulunduğunuz konum birebir görünmekte, GSM hatları ile arandığında ise çevredeki bağlı bulunduğu baz istasyonu konumun görünmesine etkendir.

Evet. Ses kaydı yapılıyor.

112 Komuta Kontrol Merkezi’ni gerekli olmadığı halde arayarak hizmetin sunumunda aksaklık yaşanmasına sebep olanlar hakkında;

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalıma Yönetmeliği’nin 23/2. Maddesi’nde yer alan “Çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.” Şeklindeki düzenlemeye göre işlem yapılmaktadır.

112 Acil Ambulans Ekipleri, acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşlara bu hizmetin 24 saat esasına göre ve kesintisiz biçimde sunulmasını sağlamak üzere görev yapmaktadırlar.

Vatandaşların ambulans talepleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli hekim tarafından değerlendirilmekte ve Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Merkez, topladığı bilgiler ışığında, talebin acil sağlık hizmeti gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan tabibe aittir. Tabip, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür.” Şeklindeki 19. Maddesine uygun olarak acil ambulans gerektiren bir durum olup olmadığına karar verilmektedir.

Talep üzerine adrese yönlendirilen ambulans ekibinin her hastayı hastaneye götürmek gibi bir zorunluluğu yoktur.

Ambulans ekibinde görevli personel, mevzuatın kendilerine vermiş olduğu yetki çerçevesinde hastayla ilgili değerlendirme ve müdahale işlemlerini gerçekleştirmekte ve hastayı gerekli ise sağlık kuruşuna nakletmektedir.

Yapılan değerlendirme ve müdahale sonrasında hastaneye naklinin gerekmediğine karar verilen veya hastanın kendisinin hastaneye gitmeyi reddettiği durumlarda Komuta Kontrol Merkezi’nin bilgisi ve izni dâhilinde hastanın hastaneye nakli gerçekleştirilmeden ambulans ekibi adresten ayrılmaktadır.

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi’nin Görev Verildiğinde Yapılacaklar başlıklı 18. Maddesi’nin K bendinde belirtilen, “Emniyetli bir şekilde hasta tüm ekip tarafından ambulansa taşınır. Gerekirse çevreden hastanın taşınması için yardım talebinde bulunulur. Fakat hastanın güvenli bir şekilde taşınmasından ekip sorumludur.” ifadesi gereği hastanın nakli esnasında ambulans ekiplerinin yardım talep etme hakkı vardır.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.02.2014 tarih ve 302.02 sayılı yazısında yer alan, “Hasta yakınının talebi halinde ekip sorumlusunun izniyle hastaya eşlik etmek üzere bir hasta yakını ambulans ön kabinine alınabilir.” şeklindeki düzenleme gereği, Ambulans ekibi refakatçi olarak sadece bir hasta yakını alabilmektedir.

Ancak bu karar, ekip sorumlusunun inisiyatifinde olup herhangi bir zorunluluk ifade etmemektedir. Seyir emniyetinin tehlikeye gireceği hallerde ambulansa refakatçi alınmadan hastanın nakli gerçekleştirilmektedir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün talimatıyla acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşların bu hizmete en kısa sürede ulaşması ve ardından da daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla en yakın ve durumuna en uygun hastaneye naklinin sağlanması amacıyla yeni bir uygulamaya geçilmiştir.

Ambulansla alınan hastaların nakledileceği hastane tercihine yol göstermek üzere NEWS skalası olarak adlandırılan bir değerlendirme ölçeğine göre hareket edilen bu sistemde hastaların o anki tıbbi durumları belirli kriterlere göre değerlendirmekte ve buna uygun hastaneye özel veya kamu ayrımı yapılmaksızın nakil gerçekleştirilmektedir.

Hastanın talep ettiği hastanenin yukarıda belirtilen kriterlere uygun olması halinde Komuta Kontrol Merkezi’nin de onayıyla hastaneye nakil yapılabilmektedir. Ancak talep edilen hastanın yukarıda yer alan şartları taşımaması veya hastanın durumunun talep edilen hastaneye nakil için uygun olmaması halinde “en yakın ve en uygun hastane” kriteri göz önünde bulundurularak işlem yapılmaktadır.

Adalardaki hasta nakilleri ana karaya deniz nakil aracı ile gerçekleştirilmektedir.

Temel Modül Eğitimi
Erişkin İleri yaşam Desteği Eğitimi
Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimi
Travma ve Resüsitasyon Kursu Eğitimi

Kara Ambulansları;

  • Acil vaka ambulansları
  • Kar paletli ambulanslar
  • Obezite ambulansı
  • Çoklu hasta taşıma ambulansları (4 sedyeli ambulansı)
Hava Ambulansları;
  • Acil vaka ambulansları
  • Kar paletli ambulanslar
  • Obezite ambulansı
  • Çoklu hasta taşıma ambulansları (4 sedyeli ambulansı)
Deniz nakil aracı

 

Kırmızı şeritli ambulanslar; acil vakalarda görevlendirilen ambulanslardır.
Mavi şeritli ambulanslar; hasta nakillerinde görevlendirilen ambulanslardır.

Hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Standartları, kabul edilebilir ve ölçülebilir ortak hedefler ortaya koyan, ortak bir bakış açısı ile gelişimde sürekliliği destekleyen bir yapıya sahiptir. Standartlar aynı zamanda teşvik ya da yaptırım unsurları oluşturarak sağlık sektöründe kültürel bir değişim sağlamayı hedeflemektedir.