overlay

Tahakkuk ve Avanslar Birimi

Tahakkuk ve Avanslar Birimi



Görevleri
-
Satın alma Tahakkuk (Mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin)
-Avans ve kredi mutemetliği
-Bütçe takibi ve gerekli yazışmaların yapılması
-1. Basamak Sağlık Kuruluşları ve Ek Hizmet Binalarına ait kira ödemeleri ve gerekli yazışmalar
-İcra bağlı ödemeleri (Mahkeme kararına göre veya icra takibine göre)
-1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında verilen Laboratuvar Hizmetine ilişkin ödemeler ve ödemelere ilişkin yazışmaların yapılması
-Döner Sermaye bütçesinden yapılan yolluk ödemeleri
-İhale ilan ödemeleri (Basın ilan kurumuna)
-İş durum ve iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi
-Kesin Teminat iadesi için gerekli izlemlerin ve yazışmaların yapılması
-Faturaların teslim alınması ve muayene komisyonu birimine iletilmesi
Yapılan İşlerin Dayandığı Kanun ve Yönetmelikler

-1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-Devlet harcama belgeleri yönetmeliği
-Bütçe uygulama talimatları
-2005/1 Maliye Bakanlığının Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine ilişkin genelge



Vergi tevkifatına Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, sıra no.18

-6245 Harcırah Kanunu
-5013 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik