Birimin Görevleri

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birimi'nin görevleri şunlardır:

 • Tütün ve madde kullanımının önlenmesine yönelik ulusal bazda geliştirilen program ve eylem planlarının kurum ve kuruluşlar arasındaki eşgüdümünü de gözeterek il düzeyinde hazırlanmasını, yürütülmesini, etki ve sonuçlarının izlenmesini, değerlendirilmesi ve raporlanmasını sağlamak.
 • Bağımlılık yapıcı madde kullanımının önlenmesi amacıyla toplumda bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya yönelik kampanyalar hazırlanmasını, etkinlikler düzenlenmesini, eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak.
 • Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve teknik çalışma gruplarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini, belirlenmiş periyotlarda halk sağlığı genel müdürlüğüne raporlanmasını sağlamak.
 • İl düzeyindeki tütün, alkol ve madde kullanım durumunun tespit edilmesi konusunda çalışmalar yürütmek, sonuçlarına göre gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamak.
 • Toplumu tütün dumanının zararlı etkilerinden koruma yönelik denetim faaliyetlerini il düzeyinde organize etmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.
 • Tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinin ulaşılabilirliğinin artırılmasını sağlamak bu birimlerde sunulan hizmet kalitesinin izlenerek geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç ve preparatların stok düzeylerini takip ederek ve vatandaşa ulaştırılması noktasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Bağımlık yapıcı maddeler konusunda sunulan danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, bu birimlerde sunulan hizmet kalitesinin izlenerek geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürüterek, ulaşılabilirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler almak.
 • Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimleri düzenlemek.
 • Tütün, alkol ve madde ile mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin (merkezlerden hizmet alanlara yönelik veriler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin detaylına veriler vb.) il düzeyinde toplanması, değerlendirilmesi ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Görev alanına giren diğer konularla ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE BİRİMİ

25.06.201 tarih ve 27622 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği’nin usul ve esasları doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulması gereken şubeler kapsamında B.33 başlık altında bulunan illere Tütün ve Madde Bağımlılığı İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü kadrosu verilmiş olup, bu kadro çerçevesinde, ilimizde Tütün ve Madde Bağımlılığı İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü 17.02.2011 tarihinde kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığımızın 2017/17 sayılı genelge ile 25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşların teşkilatı yeniden düzenlenerek İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi olarak hizmet sunmaktadır

 


BAĞIMLILIK DANIŞMA BİRİMLERİ


     Mevcut idari sistemimiz içerisinde vatandaşlarımız klasik kamu hizmetlerini ilgili kamu kurumlarından kolayca alabilmektedir. Ancak konu bağımlılık olunca vatandaşlarımız çoğu zaman kaymakamlıklar ve diğer kurumlarda uzmanlaşmış bir muhatap bulamamaktadır.
     Bu büyük eksikliği tamamlamak amacıyla, Nisan 2017’de İstanbul’un 38 İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde Bağımlılık Danışma Birimleri oluşturulmuştur.
Alanında uzman meslek elemanlarının istihdam edildiği birimlerimizde Bağımlılık Danışma Birimleri bireylerin tedavi sürecinde doğru kişi ve kurumlara ulaşmalarını sağlayarak, bağımlı ve yakınlarının tedavideki zaman kayıplarını önlemektedir.

Birimlerimizde madde bağımlılığı alanında birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamına giren tüm danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Madde bağımlıları veya yakınlarının Birimimize başvurması halinde;

Tedavi Öncesi

 • Bağımlılık süreci, madde bağımlılığı, tedavi yöntemleri gibi konularda uzman ekip tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Madde bağımlılığı konusunda hizmet veren yetkin tedavi merkezleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.
 • Yapılan görüşmeler ve sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

Tedavi Süreci ve Sonrası

 • Tedavi sürecinde danışanın tedaviye devamlılığı takip edilirken; ihtiyaç duyulması halinde motivasyonel görüşmelere devam edilmekte, tedaviye uyum, ilaçlar gibi konularda bilgilendirme yapılıp destek sağlanmaktadır.
 • Tedavi sonrasında ise danışanlar belirli aralıklarla takip edilmekte, sosyal adaptasyon süreçlerinde de desteklenmektedir.

  

TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE HATLARI:

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele HattıALO 184 SABİM TC Sağlık Bakanlığı (DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETİM SİSTEMİ İHBARLARI İÇİN)