overlay

Sürekli İşçilerin (Yedek) Kurum Belirleme Tercih Sonuçları(02.07.2020)

                                                                                                                                   T.C.

                                                                                                                     SAĞLIK BAKANLIĞI

                                                                                                          İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere Bakanlığımızca İlimiz Sosyalleştirme Bölgesine  ataması yapılan “ temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane)’’, ‘’YEDEK ‘’ adayların İlimiz Sağlık Tesislerine yerleştirmeleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda;

1-Hastanelerimize yerleştirilen yedek hak sahiplerinin EK 1’de  belirtilen ‘’Göreve Başlamak İçin Gerekli  Belgeler’’ ile birlikte  02/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında görev yapacakları Hastanelerde kurulmuş olan ilgili komisyonlara şahsen müracaat etmeleri ve görevlerine başlamaları gerekmektedir, 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2-Mezkûr ilan  tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

4-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren 30 (otuz)  gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte evrakını teslim ettiği Hastaneye başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla yerleştirildikleri,  hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

5-Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.

6-Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 4 (dört) iş günü içerisinde evrakının teslim edildiği Hastaneye başvurması halinde göreve başlatılabilecektir.

 

7- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına/ilimiz Kurumlarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

 

8-COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin geçtiği olağanüstü durum göz önüne alınarak, ataması yapılan yedek hak sahipleri,  il düzeyinden personel karşılanması yoluna gidildiğinden, en geç 3 (üç)  gün içinde göreve başlayacaktır/başlatılacaktır.

 

9-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına, kura neticesinde İlimize/ Kurumlarımıza yerleştirmeleri yapılan yedek hak sahiplerinden, yukarıda  belirtilen süreler içerisinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan ve başvuru yaptığı halde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

  

Yerleştirildiğiniz Kurumu Öğrenmek İçin Tıklayınız.

 

 

 

EKLER:

1-Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

2-Başvuru Formu  

3-Mal Bildirim Beyannamesi