Birimin Görevleri

BİRİMİN GÖREVLERİ

13.11.2015 tarih ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü’nün adı Sağlık Meslekleri Birimi olarak değiştirilmiş ve görevlerinde değişiklik yapılmıştır.
09.11.2019 tarih ve 13461 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede değişiklik yapılması nedeniyle Sağlık Meslekleri Birimi'nin görevlerinde değişiklik yapılmıştır.

a) Sağlık meslek mensuplarının mevzuatlarla belirlenen görev, yetki, sorumluk ve sınırlılıkları kapsamında çalışmalarını sağlamak,
b) Bakanlığın planlamalarına uygun olarak sağlık meslek mensuplarının il düzeyinde mikro planlamalarını yapmak,
c) Sağlık meslek mensuplarının görev alanı ile yeterlilik, yetkinlik, iş yükü ve verimlilik çalışmalarına yönelik ilgili verileri toplama, analiz ve raporlama çalışmalarını yürütmek ve Bakanlığa bildirmek,
ç) Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
d) Görev alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, mesleki gelişim için sempozyum, panel, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak,
e) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
f)Makam emri ile yetkisiz/izinsiz sağlık hizmeti sunan kişi ya da kuruluşlarla ilgili işlemleri yürütmek