overlay

2019/1. Dönem 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Alımı İlan Metni

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019/ 1. DÖNEM 4924 SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇİŞ İLAN METNİ

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

Sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyen personel en fazla 3 (üç) tercih yapabilecektir. Devlet Hizmeti Yükümlüsü personel sadece kadrosunun bulunduğu hastaneye talepte bulunabilecektir. Personel Başhekim tarafından onaylanmış 4924 sayılı Sözleşmeli Pozisyona Geçiş Talep Formu ile kadrosunun bulunduğu hastaneye müracaat edecek ve ilgili Hastane yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilan metninde açıklanan takvim çerçevesinde Müdürlüğümüze gönderecektir.

USUL VE ESASLAR

1. Sadece kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde bulunan personelin sözleşmeli statüye geçiş talebi değerlendirilecek olup, kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanede olmayanların talebideğerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

3. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

4. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

5. Devlet hizmeti yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru

yapabileceklerdir

6. Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı hastanedeki pozisyon sayısının, çalışan personel sayısı kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak yapılacaktır.

7. 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.

8. Kura; başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

9. Öncelikle pozisyonun bulunduğu hastanede çalışan personelin başvurusu değerlendirilecektir.

10. Personelin görev yaptığı hastanede durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer pozisyonlar için yaptığı  başvurular değerlendirilmeyecektir.

11. Boş kalan münhal pozisyonlar için diğer başvurular arasından; kura ile sözleşme imzalayacak personel yerleştirilmesi yapılacaktır.

12. Kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanede olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek olup ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.

13. Müdürlüğümüze bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde Eğitim Görevlisi ve Başasistan olarak görev yapan Acil Tıp hekimlerinin, vize cetvelindeki pozisyonlardan “uzman tabip” unvanında sözleşmeliye geçişleri yapılabilecektir. (Müdürlüğümüze vize edilmiş sözleşmeli eğitim görevlisi ve başasistan pozisyonu bulunmamaktadır.)

14. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Müdürlüğümüz emrinde sözleşmeli yönetici olarak görev alanların anılan Kanuna göre sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınabilecek olup, ancak atama sırasında 663 sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.

15. Kura son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde (askerlik, doğum ) bulunan personelin

müracaatları kabul edilmeyecektir.

16. Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.

17. Başvuru evrakları imzasız, onaysız ve eksik olan, ayrıca hastaneler tarafından 16/04/2019 tarihi saat: 17:00’a kadar Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvuru evraklarının hastaneler tarafından listelenerek üst yazı ve teslim tutanağı ile Müdürlüğümüz Sözleşmeli Personel Atama (663,4924) Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.)

18. Başvuru evrakları zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

19. Müracaat şartlarını taşımadığı halde, müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personellerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

20. Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

Kura Takvimi

Başvuruların Alınması: 04/04/2019-12/04/2019

Başvuru Evraklarının Müdürlüğe Son Geliş Tarihi: 16/04//2019 Saat: 17:00

Başvuruların Değerlendirilmesi: 17/04/2019-22/04/2019

Kuraya Katılacakların İsim Listesinin Yayınlanması: 22/04/2019

Kura Yeri: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Dr.Şeref Kara Toplantı Salonu

Kura Tarihi: 24/04/2019 Saat: 15:00

EK:

1- Münhal Pozisyonlar

2- Başvuru Formu

AÇIKLAMA:

1- Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zamanfeshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yılgeçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edemezler” ile 13 maddesinde yer alan “Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personelpozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personelistihdam edilmesinden vazgeçilmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere,sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler 2(iki) yıl geçmedikçe yenidensözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bunların sözleşmeli statüdegeçirdikleri hizmetler, yeniden işe alınmalarında kazanılmış hak teşkil etmez.” Hükümlerine istinaden Müdürlüğümüzce işlem tesis edilecektir.

2- Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, başka servislerde görevlendirilecek personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine (eski görevine) dönmeden servis

değişikliği yapılmayacaktır.

3- Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip ve Tabip unvanında devlet memuru olarak

çalışmaktayken bu Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre söz konusu statüye geçerken çalıştığı il emrindeki Kurumumuza ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar. Ancak, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde Kurumumuzun uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar.
4924 Sözleşmeli Personel Alımı Münhal Yerler Listesi için tıklayınız.
4924 Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

2019-1. DÖNEM 4924 KURA BAŞVURU KABUL RED LİSTESİ


2019-1. Dönem 4924 Sözleşmeli Personel Alımı Yerleştirme Sonuçları