Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar

Resim-16-Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar.jpg

İşlenmiş Eşya

Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme tabi tutulmuş ya da bunları kasten içeren madde, karışım veya eşyadır.

Biyosidal İşlev

İşlenmiş eşyanın fiziksel veya mekanik etkiler haricinde etkilerle herhangi bir zararlının yok edilmesi, engellenmesi, zararsız kılınması, etkisinin önlenmesi veya üzerinde herhangi bir kontrol edici etki oluşturması işlevidir.

Biyosidal Özellik

Zararlıların etkisinin engellenmesi amacıyla karışım veya eşyanın bir veya birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulmuş olması ya da bunları kasten içermesinden dolayı işlenmiş eşyanın kendisi üzerindeki biyosidal etkileri ve işlenmiş eşyaya biyosidal işlev kazandıran etkilerdir.

Ana Biyosidal İşlev

İşlenmiş eşyanın diğer işlevleri ile karşılaştırıldığında birinci derecede önem veya değere sahip olan biyosidal işlevdir.

Kompleks Eşya

Farklı bileşenler ve/veya malzemelerden yapılmış olan ve bir veya birden fazla biyosidal ürün ya da işlenmiş eşya içeren veya bir ya da birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulan eşyadır.

Kullanım

İhracat amacıyla yapılan işlemler hariç olmak üzere; depolanması, işlemden geçmesi, karıştırılması ve uygulanması dâhil işlenmiş eşya ile yapılan tüm işlemlerdir.Genel esaslar

  • İşlenmiş eşyalar, işleme tabi tutuldukları veya kasten içerdikleri biyosidal ürünlerin ilgili ürün tipinde ruhsatlı ya da biyosidal ürün envanterine kayıtlı olmaları ve aktif maddeleri bakımından uygulanan kısıtlamaları karşılamaları halinde piyasaya arz edilebilir.
  • İşlenmiş eşyaya biyosidal özellik veya biyosidal işlev kazandırmak için kullanılan biyosidal ürünler, imalatçısının ya da ithalatçısının önerdiği ve etkin olduğu ispatlanan dozda kullanılır.
  • Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme tabi tutulmuş ya da bunları kasten içeren bir madde, karışım ya da eşyanın işlenmiş eşya veya biyosidal ürün olduğuna; eşyanın işlevleri, piyasaya arz ediliş amacı, etiket, broşür, reklam ve kullanım kılavuzu gibi tanıtım materyallerinde yer alan iddiaları dikkate alınarak karar verilir, gerektiğinde rehbere bakılır.
  • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ürünler haricinde, kullanıcıya sunulduğu hali ile kasıtlı olarak oluşturulmuş bir biyosidal işleve sahip madde ya da karışım, biyosidal işlevinin ana işlev olup olmamasına bakılmaksızın biyosidal ürün olarak değerlendirilir.


Resim-17-Genel esaslar.jpg


İddialar

  • İddia, iddianın ifade ediliş şekli ve sunumu, özellikle halk sağlığı ile ilgili olduğu durumlarda ürünün biyosidal özelliği ya da biyosidal işlevi olan bir işlenmiş eşya veya biyosidal ürün olarak tanımlanmasında birinci derecede önemi haizdir.
  • İddia, ürünün biyosidal işlevi ile ilgili olduğunda, ürün, genel özelliklerine dayalı olarak biyosidal ürün olarak addedilmedikçe işlenmiş eşya olarak kabul edilir.
  • İddia, ürünün bozunmaya karşı korunması gibi biyosidal özelliğini açıkça ifade ettiğinde, ürün işlenmiş eşya olarak değerlendirilir.
  • İmalatçılar ya da ithalatçılar, üründe yüksek dayanıklılık veya koku oluşumunun önlenmesi gibi dolaylı iddiaların bulunması halinde, iddia edilen özelliğin ürünün içeriğinde biyosidal aktif madde bulunmasına neden olan biyosidal işlemden kaynaklanmadığına dair yeterli bilgi, belge ve gerekçeler sunmadıkça, ürün işlenmiş eşya olarak değerlendirilir.


Resim-18-İddialar.jpg