Ambalajlı Su Satış Yerleri ve Nakil Araçları

(İlgili personel Çev. Sağ. Tek. Merve Demirci TAHİROĞLU)

İlimiz sınırları dahilinde bulunan ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi ve denetlenmesi çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

İzin işlemleri için müracaatlar bağlı bulunulan İlçe Sağlık Müdürlüklerine yapılmaktadır.

 

 

1- Su satış yeri için iki nüsha olarak tanzim edilecek olan başvuru dosyasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur:

a) Dilekçe,

b) Su satış yerine ilişkin tanzim edilmiş teknik rapor,

c) Satışı yapılacak suya ilişkin su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin aslı veya onaylı sureti,

ç) Su satışı yapılacak iş yerine ait plan veya kroki,

d) Vergi levhasının bir örneği,

e) Su satış yerinde çalışacak personel listesi ve bu personelin 24/4/1930 tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince hijyen eğitimi aldığına ilişkin bilgi ve belgeler ya da hijyen eğitimine müracaat edildiğine dair belge.

 

2- Su satış ve nakil aracı için iki nüsha olarak tanzim edilecek başvuru dosyasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur.

a) Dilekçe,

b) Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçlar için tanzim edilmiş teknik rapor,

c) Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçların listesi (plaka numaraları ile birlikte),

ç) Ambalajlı su satış ve nakil aracında çalışacak personel listesi ile bu personelin 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince hijyen eğitimi aldığına ilişkin bilgi ve belgeler ya da hijyen eğitimine müracaat edildiğine ilişkin belge,

d) Trafik tescil belgesi.