overlay

Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi

Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi

1. Ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti,
2.Tıbbi gazların depolandığı alanı gösterir plan (Teçhizat ve bölümler gösterilecek şekilde),
3. Sorumlu personelin adı ve mesleği (eğitim durumu ve kaç yıldır çalıştığı),
4. Faaliyetinde bulunulan Medikal Gazların isimleri ve spesifıkasyonları,
5. Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı onaylı sureti,
6. Depolama ve satış İzin belgesi harcının yatırıldığını gösterir, Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Vatan Şubesi TR 17 0001 0009 6000 0010 0065 01 IBAN no'lu hesabına 4.918 TL yatırıldığını gösteren dekont (Islak imzalı dekont).
7. Medikal gazların temin edildiği firma ile yapılan anlaşma örneği ve temin edilen firmanın izin belgesinin bir örneği

B- SORUMLU PERSONEL İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Firma sahibinin tayin dilekçesi,
2. Sorumlu personelin görev tanımda belirtilen görev ve sorumlulukları içerecek şekilde hazırlanmış imzalı sorumlu personel kabul dilekçesi,
3. Sorumlu personelin mezun olduğu okula ait diplomanın veya fotoğraflı çıkış belgesinin kurum onaylı sureti.
4.Nüfus cüzdanı sureti,
5.Sorumlu personelin el yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmişi,
6. Sorumlu personelin vesikalık fotoğrafı (iki adet),
7.Sorumlu personel İzin belgesi harcının ödendiğini gösterir makbuz veya dekontun aslı, Fatih Mal Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Vatan Şubesi TR 17 0001 0009 6000 0010 0065 01 IBAN no'lu hesabına 983 TL yatırıldığını gösteren dekont (Islak İmzalı Dekont).
8. Sorumlu personelin mesleki deneyimi ile ilgili belgeler

NOT:

1. Nakillerde ayrıca, eski adrese ait belgelerin de iptal edilmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.
2. Yukandaki belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.
3. Sorumlu personellik için başvuracak kişinin en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekmektedir.