overlay

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU(18.03.2020)

 

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 6409 kadroya “Ambulans Sürücüsü, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför(Yolcu Taşıma), Veri Giriş Kontrol İşletmeni, Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)” mesleklerinde; 15 Ocak 2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre İŞKUR tarafından belirlenen adaylar arasından sınav sonucu atanmaya asıl ve yedek  olarak hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri tamamlananların İl Sağlık Müdürlükleri emrine atama işlemleri Bakanlığımızca yapılmıştır.

Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde asıl ve yedek olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden; mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesi olumsuz sonuçlananlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir. Bu sebeple boş kalan kadrolara yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama işlemlerinin başlatılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda taşra teşkilatına 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yedek aday olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüğümüzce  alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Mezkûr ilan, sınav sonucu yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atamaya esas belgeleri  teslim etmesi gereken hak sahiplerinin isim listesi aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

           

  • 1-Bu kapsamda göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte 19/03/2019-27/03/2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce (Çemberlitaş Ana Bina) alınacaktır.
  • 2-Yedek hak sahipleri; bu süre içinde istenen belgeler ile birlikte Müdürlüğümüz Binbirdirek, Peykhane Cd. No:10, 34122 Çemberlitaş/Fatih/Fatih/İstanbul adresine   şahsen başvuru yapacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • 3-29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74’üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik Soruşturması ve / veya Arşiv Araştırması yapılmış olmak.” alt bendi eklenmiş olup, yedek hak sahiplerinin Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Müdürlüğümüzce  yaptırılacak olup evrakları tekemmül eden ve atanmaya hak kazanan adayların atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  • 4-Yedek olarak atanmaya hak kazananların atanmaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Müdürlüğümüz uhdesinde kurulan komisyon tarafından yapılacaktır. Atanma şartlarına haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları Bakanlıkça yapılacaktır. Atanma şartlarına haiz olmayan hak sahiplerine  ise atanmama gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle Müdürlüğümüzce yazılı bilgi verilecektir. 
  • 5-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
  • 6-Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki yedek hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.
  • 7-Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  “gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yedek olarak yerleştirilen yedek hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. 
  • 8-Yedek hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.  Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin  başvuru evrakları  kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacaktır.

 

   EKLER:
   Ek-1 Göreve Başlama İçin Gerekli Belgeler
   Ek-2 Açıktan Atama Başvuru Formu
   Ek-3 Mal Bildirimi Formu

Evrak Teslim Edecek Aday Listesi