T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

2020/1. Dönem 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel Alımı İlan Metni


                                                    T.C
                                        SAĞLIK BAKANLIĞI
                          İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
              2020/ 1. DÖNEM 4924 SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇİŞ İLAN METNİ

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer
değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık
Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan yönetmeliğin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp)
personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura
aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.
Sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyen personel en fazla 3 (üç) tercih yapabilecektir. Devlet
Hizmeti Yükümlüsü personel sadece kadrosunun bulunduğu hastaneye talepte bulunabilecektir.
Personel 4924 sayılı Sözleşmeli Pozisyona Geçiş Talep Formu ile kadrosunun bulunduğu hastaneye
müracaat edecek ve ilgili Hastane yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilan metninde açıklanan
takvim çerçevesinde Müdürlüğümüze gönderecektir.
USUL VE ESASLAR
1. Sadece kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde bulunan personelin sözleşmeli statüye geçiş
talebi değerlendirilecek olup, kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanede olmayanların talebi
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan devlet hizmeti
yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin
yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve devlet
hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
3. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel
pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde
sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
4. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel
pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
5. Devlet hizmeti yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden
ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru
yapabileceklerdir
6. Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı hastanedeki pozisyon sayısının, çalışan personel sayısı
kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak
yapılacaktır.
7. 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya personel
dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.
8. Kura; başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
9. Öncelikle pozisyonun bulunduğu hastanede çalışan personelin başvurusu değerlendirilecektir.
10. Personelin görev yaptığı hastanede durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer
pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir.
11. Boş kalan münhal pozisyonlar için diğer başvurular arasından; kura ile sözleşme imzalayacak
personel yerleştirilmesi yapılacaktır.
12. Kadrosu Müdürlüğümüze bağlı hastanede olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen
hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri
alınabilecek olup ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu
görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
13. Müdürlüğümüze bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde Eğitim Görevlisi ve Başasistan olarak
görev yapan Acil Tıp hekimlerinin, vize cetvelindeki pozisyonlardan “uzman tabip” unvanında
sözleşmeliye geçişleri yapılabilecektir. (Müdürlüğümüze vize edilmiş sözleşmeli eğitim görevlisi
ve başasistan pozisyonu bulunmamaktadır.)
14. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Müdürlüğümüz emrinde sözleşmeli yönetici
olarak görev alanların anılan Kanuna göre sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru
aşamasında talepleri alınabilecek olup, ancak atama sırasında 663 sözleşmelerini feshederek
kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
15. Kura son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde (askerlik, doğum ) bulunan personelin
müracaatları kabul edilmeyecektir.
16. Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin
pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.
17. Başvuru evrakları imzasız ve eksik olan, ayrıca hastaneler tarafından 20/02/2020 tarihi saat:
17:00’a kadar Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Başvuru formlarının hastane evrak biriminden son başvuru tarihine kadar tarih ve sayı kaydı
almış olması ve personel birimi tarafından listelenerek tek üst yazı ve teslim tutanağı
hazırlanarak kurye ile son teslim tarihine kadar Müdürlüğümüz Sözleşmeli Personel Atama
(663,4924) Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.)
18. Başvuru evrakları zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
19. Müracaat şartlarını taşımadığı halde, müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura
sonucunda yerleştirilen personellerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
20. Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli
statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet
Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

Kura Takvimi
Başvuruların Alınması: 10/02/2020-18/02/2020
Başvuru Evraklarının Hastaneler Tarafından Müdürlüğe Son Teslim Tarihi:
20/02/2020 Saat: 17:00
Başvuruların Değerlendirilmesi: 21/02/2020-27/02/2020
Kuraya Katılacakların İsim Listesinin Yayınlanması: 27/02/2020
Kura Yeri: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2. Kat 217 Numaralı Oda Toplantı Salonu
Kura Tarihi: 28/02/2020 Saat: 15:00

EK:
1- Münhal Pozisyonlar
2- Başvuru Formu


2020/1. Dönem 4924 Kura Başvuru Kabul Red Listesi için tıklayınız
2020/1.Dönem 4924 Kura Yerleşen Listesi için tıklayınız.


AÇIKLAMA:
1- Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek
görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan,
“İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman
feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl
geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edemezler” ile 13
maddesinde yer alan “Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel
pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personel
istihdam edilmesinden vazgeçilmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere,
sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler 2(iki) yıl geçmedikçe yeniden
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bunların sözleşmeli statüde
geçirdikleri hizmetler, yeniden işe alınmalarında kazanılmış hak teşkil etmez.” hükümlerine
istinaden Müdürlüğümüzce işlem tesis edilecektir.
2- Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, başka servislerde görevlendirilecek
personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine (eski görevine) dönmeden servis
değişikliği yapılmayacaktır.
3- Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip ve Tabip unvanında devlet memuru olarak
çalışmaktayken bu Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin
bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre söz konusu statüye
geçerken çalıştığı il emrindeki Kurumumuza ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen
atanırlar. Ancak, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde
Kurumumuzun uygun göreceği il emrindeki Bakanlığa ait boş devlet memurluğu kadrolarına
naklen atanırlar.Paylaş