Birim Sayfası

Kuruluş Amacı:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığının Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönergede belirtilen Birimin görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Yapılan İş ve Görevler:

 1. Yıllık hizmet plan ve Programlarını hazırlamak.
 2. İlgili şahıs ve birimler ile işbirliği içerisinde personelin hizmetiçi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 3. İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.
 4. Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. Ihtiyaçlarını tespit ve planlanmasını aşı, antiserum, enjektör vb. Ihtiyaçlarını soğuk zincir şartlarında Birimlere ulaştırılmasını ilgili Birim ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 5. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 6. İl' de aşı depolanan tümbirimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.
 7. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.
 8. Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
 9. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
 10. Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.
 11. Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 12. Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin düzenli ve zamanında aşı takvimi aksatılmayacak şekilde yürütülmesini sağlamak.
 13. Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
 14. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.