Birim Sayfası
21 Mayıs 2021

Birim Tanımı:

 • • Müdürlük gelen giden evrak sevkini düzenli olarak sağlamak, kayıtlarını tutmak, yapılan tahsis ve transfer emrine uygun olarak tahsis mahalline sevkini sağlamak,
 • • İdari İşlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • • 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama işlerini yürütmek,
 • • 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini yürütmek,
 • • Müdürlüğe bağlı ticari alanların faaliyet alanlarını oluşturmak,
 • • Müdürlüğe bağlı sosyal tesislerin (kurs, dinlenme ve eğitim tesisleri vb.) her türlü işlerinin takibini yapmak,
 • • Müdürlük için gerekli araç ve taşıma hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 • • Araçların sevk ve idaresi, organizasyonu, şoför ve araç görevlendirmelerine yönetmelik ve tebliğlere uygun yönetilmesini ve denetimini sağlamak,
 • • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının akaryakıt temin edilmesini sağlamak ve takip etmek,
 • • Müdürlüğe ait lojmanların Müdürlük ve 1. basamakta görev yapan Halk Sağlığı ve İl Sağlık personellerine yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen kriterlere göre tahsis ve tahliye işlemlerini yapmak,
 • • Müdürlüğe ait lojmanların bakım, onarım ve ihtiyaçlarını ilgili birimlerle işbirliği içinde gidermek,
 • • Yürürlükteki yönetmelik doğrultusunda Müdürlüğümüze bağlı Birimlerde kurum personellerinin çocuklarının yararlanması için Gündüz Bakım Evleri’nin açılması ile ilgili işlemleri yapmak,
 • • Müdürlüğün temizlik hizmetini yürütmek, denetlemek,
 • • Temizlik aydınlatma, ısıtma, tıbbi cihaz ve demirbaşların bakım, onarımını ve taşıma hizmetlerini yapmak,
 • • Müdürlüğümüz tarafından yapılan organizasyonlara malzeme ve personel sağlamak,
 • • Haberleşme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • • Arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 • • Sağlık Müdürü’nün verdiği diğer görevleri yapmak,
 • • İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,
 • • Bakanlık emirlerinin ilgili kurumlara ulaşmasını sağlamak amacıyla destek vermek,