overlay

Yaptırım ve Müeyyideler

5326 sayılı kanunun 27/1.maddesine ve 3/3.maddesine göre kuruluşunuza yapılan valilik onaylı idari para cezasının tebliği veya tevhim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kuruluşunuzun bulunduğu yer nöbetçi sulh ceza mahkemesine kanuni temsilcinizin veya avukatınızın hazırlayıp imzaladığı 2 nüsha dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin kalktığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mücbir sebebin gerekçesini de gösteren bir dilekçe ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazınızı yapabilirsiniz.15 günlük süre içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde kuruluşunuza kesilen idari para cezası kesinleşecektir.
İdari para cezası kararının kuruluşunuza tebliğ veya tefhiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde idari para cezası tutarının % 25 i oranında indirim yapılmaktadır. Açıklama: 5326 sayılı kanunun 17/6.maddesine göre ''... idari para cezasında kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun 4/3 ü tahsil edilir.peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.''
İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ceza miktarının 4/1 ini peşin ödemeniz halinde taksitlendirme talebinde bulunabilirsiniz. Açıklama:5326 sayılı kanunun 17/3. fıkrası ''...kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idari para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödemenize karar verilir.taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.'' şeklindedir.
Kararın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine kanuni temsilci veya avukatınız aracılığıyla başvurarak yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açabilirsiniz. Açıklama: ''5326 sayılı kanunun 27/8. fıkrası idari yatırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görülür.'' şeklindedir.İdari yargıda görülen davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu hükümleri çerçevesinde görülür
Acil Hasta hariç Üroloji Uzmanlık dalı hasta kabulü durdurma şeklinde işlem yapılacaktır. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek-6 (ı) maddesi ''ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç yeni hasta kabulunünün durdurulması'' şeklinde uygulanması hükmünü ifade etmektedir.

Maalesef fiil tarihi itibariyle aynı takvim yılı içinde aynı fıkradaki hüküm çerçevesinde 3. kez uyarılmış olmanız sebebiyle görevinize son verilip 3 yıl boyunca hiç bir özel hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamayacaksınız.

Açıklama: ATTY'nin Ek-6 Müeyyide Formunun 13.maddesi ''Mesul Müdür tarafından; Yönetmeliğin 16’ncı maddesi hükmüne uyulmaması durumunda; bir yıl içinde aynı fıkralardaki hükümlerden dolayı iki kez uyarılan mesul müdür üçüncüsünde, farklı hükümlerden dolayı bir yıl içinde toplamda dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz.'' şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı formun açıklama bölümünün ''f''' fıkrası ise ''Bu ekteki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.'' şeklindedir.