overlay

Sağlık Kabini

Hayır açamazsınız.

2010 Tam Gün Yasasının madde 9 –14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” şeklindedir.

Evet verebilirsiniz.

25/03/1997 tarih ve 6091 sayılı Sağlık Kabinlerinin Açılış ve İşleyişi Hk. Genelgesinin 5.maddesinin (h) bendide “Ebe Hemşire ve Sağlık memurları meslek kananunlarında belirtilmiş olan yetkileri çerçevesinde kişilere yönelik olarak sunacakları evde bakım hizmetleri sağlık personelinin işlettiği sağlık kabini aracılığı ile sunulması esastır.” denilmektedir.

Sağlık Kabinini 25/03/1997 tarih ve 6091 sayılı Sağlık Kabinlerinin Açılış ve İşleyişi Genelgesinin 1. maddesinde “Danıştay istişari kararları 1219 sayılı Kanun 6238 sayılı kanun sair özel kanunlar hükmünlerine göre mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip olup bu hak ve yetkiye kullanmak isteyen ebe, hemşire ve sağlık memurları ( toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar) tek başlarına veya yalnızca söz konusu hak ve yetkiye sahip meslektaşları ile ortaklık halinde sağlık kabini açabilirler.” denilmektedir.
Hayır yapamazsınız. Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3. maddesinin ) (Ek cümle: 2/1/2014–6514/20 md.) “Tabip diplomasını ve fenni, cerrahi veya şuabatında ihtısas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri dairesinde vesaikı lazimeyi haiz olmayan hiç bir kimse hiç bir ameliyatı cerrahiye icra edemez. Cerrahii sağireye ait ameliyat ile sünneti tabip yapabilir.” denilmektedir.
Hayır açamazsınız. 25/03/1997 tarih ve 6091 sayılı Sağlık Kabinlerinin Açılış ve İşleyişi Genelgesinin 5. maddenin ( E ) bendinde Ebe, hemşire ve sağlık memurları sağlık mevzuatında yer alan genel hükümler gereğince, birden fazla sağlık kabini açarak mesleklerini serbest icra edemezler. Hükmü yer almaktadır.