overlay

Laboratuvar ve Müessese

15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin "Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması" başlıklı 19 uncu maddesinin 7 inci fıkrasında ’’...laboratuvar ve müesseselerin ise en fazla altı ay süreyle faaliyetleri askıya alınabilir. ... Askı süresi sonunda faaliyete geçmeyen tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müessesenin ruhsatnamesi iptal edilir.‘‘ hükmü doğrultusunda; askıya alınan kuruluşun, askı bitiş tarihinden önce faaliyete geçme talebinin olması ve ruhsat alması gerekmektedir.

Hayır, yapılamaz.

Farklı iki kanun doğrultusunda ruhsatlandırılan kuruluşlar Ruhsata esas uzmanlık dalı dışında hekim/uzman çalıştırılamaz. Araç ve gereçler bulundurulamaz faaliyet gösteremezler. (09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği)

Bazı şartlara bağlı olarak devredebilirsiniz. Kuruluşunuzun faal olması ve devralan tüzel kişiliğin tüm ortaklarının tıbbi laboratuvarın faaliyet alanına göre tıbbi patoloji uzmanı, tıbbi biyokimya uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olması halinde devir işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Konu ile ilgili Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu 1.maddesi : '' Muayyen ücret mukabilinde veya meccanen sariri taharriyat ve tahlilat yapılan veya masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları, yapılacak tahlilat ve taharriyatın cinsine göre ihtisas vesikasına malik ve Türkiye'de icrayı sanata mezun tabip, baytar, eczacı veya kimyagerler tarafından Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle açılır. ''şeklindedir.

Ayrıca Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4.maddesinin m fıkrası ''özel müstakil tıbbi laboratuvar: gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen tıbbi laboratuvarı ''olarak düzenlenmelidir.

Mesul müdürlük şartlarını taşımak kaydı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 11/10/2012 tarih ve 26293 sayılı yazısında " Özel müstakil laboratuvarlarda çalışan tek uzman hekimin kuruluştan belli bir süre ayrı kalması gerektiğinde, hasta mağduriyetine yol açmamak ve müdürlükten izin almak kaydı ile kuruluş işleteninin tercihine göre faaliyetini durdurabileceği ya da aynı şartlara haiz diğer bir uzmanın vekaleten laboratuvarı işletmesi yönünde işlem yapılabileceği değerlendirilmiştir." denilmektedir.
Hayır, eklenemez.

Bakanlığımızın 17/06/2015 tarih ve 980 sayılı yazısında “...12/02/2015 tarihli ve 600 sayılı makam onayı ile PET-CT ve PET-MR cihazları anılan Makam Onayı kapsamında planlamaya uygun belirli standartları bulunan özel hastaneler bünyesinde kurulabileceğinden,ilinizde müstakil olarak faaliyet gösteren Özel .......... Nükleer Tıp Müessesesine PET-CT ve PET-MR cıhazlarının ilavesinin mümkün olmadığı ...” denilmektedir.

09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği' nin 35 inci maddesinin 5. fıkrasında "Tıbbi laboratuvarda, ruhsata esas uzmanlık dalı dışında diğer uzmanlık dallarında hekim/uzman çalıştırılamaz ve diğer uzmanlık dallarına ait araç ve gereçler bulundurulamaz." denilmektedir.

Bazı şartlara bağlı olarak devredebilirsiniz. Kuruluşunuzun faal olması gereklidir. Ayrıca devir alacak tüzel kişiliğin tüm ortaklarının ihtisas sahibi hekim olması yeterlidir.

Konu ile ilgili olarak Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseleri Hakkında Kanunun 2.maddesi ''adı geçen müesseseler yalnız ihtisas vesikası almış tabipler tarafından açılabilir. Bu tabipler açacakları mümessesenin adresini ve kullanacakları cihazların marka ve nevilerini ve radiyom miktarını ve şeklini bildiren bir istida ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat ederler. Bu istidaya binanın bir krokisini ve vesikalarının birer örneğini de bağlarlar. Vekaletçe müessese tetkik ve teftiş ettirilerek hasıl olacak neticeye göre yazı ile izin verilir.'' şeklindedir.

09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine göre , ''Özel tıbbi laboratuvarlar ruhsata esas uzmanlık dalı alanıyla ilgili bünyesinde yapılamayan testler için başka tıbbi laboratuvarlardan, dış laboratuvar test hizmeti alabilir.''hükmü kapsamında kendi uzmanlık dalı ile ilgili hizmet satın alabileceği, bu hükümün dışında başka uzmanlık dalı ile ilgili hizmet alımı yapamayacağı belirtilmiştir.
09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 5. fıkrasında "Tıbbi laboratuvarda, ruhsata esas uzmanlık dalı dışında diğer uzmanlık dallarında hekim/uzman çalıştırılamaz ve diğer uzmanlık dallarına ait araç ve gereçler bulundurulamaz." denilmekte olup; bu hüküm doğrultusunda diğer uzmanlık dalında test yapılması mümkün değildir.