overlay

Tıp Merkezleri

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in "A ve B tipi tıp merkezlerinin zorunlu tıbbi hizmet birimleri" (Değişik madde başlığı:RG-11/7/2013-28704) başlıklı 12/A Maddesinin 1 inci fıkrasının " Poliklinik muayene odası" alt başlıklı ( b ) bendinde; " A ve B tipi Tıp merkezlerinde, ruhsatında kayıtlı her klinik uzmanlık dalı için ayrı oluşturulacak; 8 m2 hekim çalışma alanı ve 8 m2 hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 m2 genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır..." şeklinde belirtilen hüküm doğrultusunda her klinik uzmanlık dalı için poliklinik muayene odasının ayrı oluşturulması gerekmektedir.

Evet. Ancak, en fazla %49 hisse sahibi olarak ortak olabilirsiniz.

Mezkûr Yönetmeliğin "Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler" başlıklı 8 inci maddesinde (Değişik:RG-11/7/2013-28704);" A ve B tipi tıp merkezleri, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı veya en az % 51 hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilir. C tipi tıp merkezleri ise mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı tarafından işletilir." şeklinde belirtilen hüküm doğrultusunda; A ve B tipi tıp merkezlerinde en az %51 hissesi tabip ve diş tabibi ortak olma şartı aranırken, C tipi tıp merkezlerinde %100 tabip veya diş tabibi ortaklığı şartı aranmaktadır.

Evet açabilirsiniz.

Mezkûr Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin 14 üncü fıkrasında;(Ek:RG-21/3/2014-28948) "A ve B tipi tıp merkezleri bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabipler ile estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir....Estetik biriminde bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir." şeklinde belirtilen hüküm kapasamında A ve B tipi tıp merkezleri bünyelerinde Estetik Birimi kurulmasına izin verilmektedir.

Ancak, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Estetik Birimleri" konulu görüş yazısında; "...Mezkur Yönetmelik hükmü 21/03/2014 tarihinden önce estetik birimi kurulmasına ve estetik işlemlerinden tıbbi amaçlı olmayanların yapılmasına cevaz vermediğinden C tipi tıp merkezlerinin estetik birimi kurmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu kapsamda C tipi tıp merkezlerine "Estetik Birimi" açma izni verilemeyecektir." şeklinde belirtilen açıklama kapsamında ise, C tipi tıp merkezlerinin bünyesinde Estetik Birimi kurulmasına izin verilmemektedir.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün “Tıp Merkezinde Staj” konulu 07/07/2015 tarih ve 2437 sayılı yazısı kapsamında ilgili sağlık meslek mensubunun nezaret ve gözetiminde olmak kaydıyla tıp merkezlerinde staj yapılmasına izin verilmektedir.

Cerrahi Müdahale Birimi eklenemez ancak, Taş Kırma, Endoskopi Ünitesi gibi tıbbi hizmet birimleri eklenebilir.

Mezkûr Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında;(Değişik cümle:RG-21/3/2014-28948) “Tabip eklenmemesi ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla, sağlık kuruluşlarına tıbbî cihaz, tıbbî hizmet birimleri ve alanlar eklenebilir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Cerrahi müdahale birimi ise sadece A ve B tipi tıp merkezlerine eklenebilir...” şeklinde belirtilen hüküm ve Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 30/07/2015 tarih ve 1828 sayılı yazısı doğrultusunda, C tipi tıp merkezlerinin fizik şartlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın tıbbi hizmet birimi olarak uygunluk belgesine (Örn: Taş Kırma Ünitesi, Endoskopi Birimi) eklenebilir

Mezkûr Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin 16 ncı fıkrasında; (Ek:RG-21/3/2014-28948) “ A ve B tipi tıp merkezinde kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki özel hastane ile A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilir...” şeklindeki hüküm kapsamında çalışabilirler.

Hayır. Sağlık Bakanlığımız planlaması dışında açamazsınız.

Mezkûr Yönetmeliğin “Sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanması” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında (Değişik:RG-21/3/2014-28948); “Özel sağlık kuruluşu açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.” denilmekte olup, Bakanlığımızca yapılacak planlama kapsamında yukarıda zikredilen mevzuat hükmü doğrultusunda Bakanlığımız internet sitesinden yatırım listesi takip edilebilir.

Evet yapabilirsiniz.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliği'ne dağıtımı yapılan “Tıbbi Laboratuvarların Ruhsatlandırılması” konulu 20/02/2014 tarih ve 010.03 sayılı yazıda; “...Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereğince, mevcut tıbbi laboratuvarlar 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorundadır...” denilmektedir.

Bu nedenle; merkez bünyesinde ilk kez açılmak istenilen Basit Hizmet Laboratuvarı veya 992'ye tabii tıbbi laboratuvar başvuruları, mezkur Yönetmelik çerçevesinde 31/12/2015 tarihinden sonra da yapılabilir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin Madde 8' in 1. fıkrasında "... C tipi tıp merkezleri ise mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı tarafından işletilir." şeklinde düzenlenmiştir. Bu sebeple C tipi tıp merkezinizi en az bir 'i tabip olmak üzere birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklarında oluşan tüzel kişiliğe devredebilirsiniz.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin Ek Madde 1 'in 1 inci fıkrasının a bendi "... Tıp merkezleri ve poliklinikler, taşınma talebinde bulundukları takdirde A veya B tipi tıp merkezi ile A tipi poliklinik olarak ruhsatlandırılır. ..." hükmü ihtiva etmektedir. Bu sebeple C tipi tıp merkezinizi A veya B tipine dönüştürmek şartı ile taşıyabilirsiniz. Bunun için Bakanlığa başvurup 2 yıl içerisinde ön izin belgesini almak ve ön izin tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde ruhsatlandırılmak zorundasınız. Bu süre içerisinde tıp merkezinizin faaliyetini mevcut kapasitesi ile devam ettirebilir veya askıya alabilir yada İlçe Sağlık Müdürlüğüne tebligat adresi bildirerek boşaltabilirsiniz.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin Ek Madde 1 in 2 nci fıkrasında "... Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, tabip planlamasının bozulmaması amacıyla azami üç ay daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam edebilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamaması halinde düzenlenmiş olan “Çalışma Belgesi” iptal edilir." denilmekte iken Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2015/2 itiraz Nolu 23/03/2015 tarihli kararında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin Ek Madde 1 in 2 nci fıkrasının ilk iki cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına kararı verilmiş olduğundan, bu kapsamda çalışan tabiplerin çalışma belgeleri iptal edilemeyecektir. Bakanlığımız 03/03/2016 tarih ve 466 sayılı yazısıda bu doğrultudadır.

16/06/2016 tarihinden sonra tıp merkezinizde yabancı uyruklu ebe çalıştırabilirsiniz.

16/06/2016 tarih ve 29744 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğine göre Diş Hekimi, Eczacı ve Hasta Bakıcılar hariç diğer tüm yabancı sağlık mensupları Türkiye'de özel sağlık kuruluşlarında çalışabilir.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 14/07/2016 tarih ve 1325 sayılı görüş yazılarında, tıp merkezlerinde Femtosaniye ile katarakt cerrahisi yapılabileceği belirtilmektedir.

Bakanlığımızın 01/04/2014 tarih ve 11752 sayılı yazısı ve Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/8/2016 tarih ve 2415 sayılı yazısında özetle, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olan hekimlerin, 1219 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi kapsamında değerlendirilerek müessese ve laboratuvar kapsamına giren faaliyetlerde bulunmamak kaydıyla yanlızca tababet icra etmek amacıyla ilgili mevzuat gereğince muayenehane açabilecekleri belirtilmiş olup, sözkonusu Bakanlığımız yazıları çerçevesinde, belirtilen cihazları muayenehanenizde kullanmanız mümkün değildir.

Bakanığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4259 sayılı Kamu Görevinden İhraç Edilen Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında İstihdam Edilmeleri konulu görüş yazısı çerçevesinde, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu görevinden ihraç edilen tabip, diş tabibi, ve diğer sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilmelerinde engel bulunmamaktadır.

Hayır Çalışamazsınız.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10/10/2016 tarih ve 1838 sayılı görüş yazısında, “... Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümünün meslek tanımı, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair kanunda ve Sağlık Meslek Mensupları ile Sağılk Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına dair Yönetmelikte yer almamaktadır.” şeklindeki ifade doğrultusunda çalışma yapamaz hükmü mevcuttur.