overlay

Poliklinikler

Hayır yapamazsınız.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin “Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında (Değişik:RG-31/12/2009-27449 5. Mükerrer) “Birinci fıkrada sözü edilen ve müstakil açılan merkezlerin işleteni tabip değil ise bunlar işletenin tercihine göre güzellik salonuna veya tabip mesul müdür istihdam etmek şartıyla polikliniğe dönüştürülebilir. Polikliniğe dönüşme hakkı 15/2/2008 tarihi itibariyle uygunluk belgesine sahip ve bu tarih itibariyle faaliyette bulunan merkezlerin işletenleri tarafından 1/2/2010 tarihine kadar başvuruda bulunmak suretiyle kullanılabilir. Bu hak işletenlerin değişmesi ile sona erer. Şahıs şirketlerinde herhangi bir ortağın değişmesi, sermaye şirketlerinde ise mevcut ortaklara yapılan devirler hariç olmak üzere hisse devri, bu fıkra kapsamında işleten değişikliği kabul edilir.”

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 11/11/2013 tarih ve 2013.5363.37018 sayılı yazısının 5 inci maddesinde de “ Mezkur Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinde güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerin, poliklinik hakkı işletenlerin değişmesi ile sona ermektedir. Anılan hüküm uyarınca güzellik merkezinden polikliniğe dönüşenlerin, dönüştüğü tarihteki sahiplik adına düzenlenen ruhsat belgesi ile faaliyet göstermeleri gerekmektedir.Şahıs şirketlerinde herhangi bir ortağın değişmesi, sermaye şirketlerinde ise mevcut ortaklara yapılan devirler hariç olmak üzere hisse devri, bu fıkra kapsamında işleten değişikliği kabul edilmektedir. Sahip değişikliği halinde ruhsatın iptal edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Hayır çalıştıramazsınız.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı' nın 30/04/2014 tarih ve 2014.5407.384/010.07.02 sayılı yazısının 12 nci maddesinde “...güzellik merkezinden dönüşen poliklinikler ATT Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesi kapsamında faaliyetini sürdürecektir. Güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerde kadro dışı geçici tabip ve uzman tabip çalıştırılamayacaktır.” denilmektedir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 12 nci maddesi doğrultusunda Polikliniklerin SGK anlaşması bulunmadığından Muayenehanede geçici kadrolu, poliklinikte kadrolu olarak çalışabilir. ( Mesul Müdür olmamak kaydı ile)

Evet çalıştırabilirsiniz.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 12 nci maddesi doğrultusunda, Polikliniklerin SGK anlaşması bulunmadığından SGK anlaşması bulunmayan Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan hekimler kadro dışı geçici olarak çalışabilirler. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı' nın 30/04/2014 tarih ve 2014.5407.384/010.07.02 sayılı yazısının 5 nci maddesinde de belirtilmektedir.

Hayır çalıştıramazsınız.

Polikliniklerde laboratuvar ve görüntüleme üniteleri ruhsatları doktor adına düzenlenmektedir.

21.03.2014.tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan mezkur Yönetmelik değişikliğine ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 2014.5407.384/010.07.02 sayılı yazısının 5 inci maddesinde “....tıbbi laboratuvarlardan mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanları ile 3153 sayılı Kanun kapsamındaki radyoloji ünitelerinde adına ruhsat düzenlenen sorumlu uzman hekimler, müstakil tıbbi laboratuvarlar ve müesseselerde ise mesul müdür olan uzmanlar diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışamazlar,....” denilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün11/11/2013 tarih ve 37018 sayılı yazısının 3 üncü fıkrasında, "Güzellik merkezinden dönüşen poliklinik statüsündeki kuruluşların taşınma taleplerinin 09/03/2000 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmesi ve A tipi poliklinik şartları aranmayacaktır.” denilmektedir. Bu sebeple yeni Yönetmelikte belirtilen fiziki şatlar aranmaksızın taşıyabilirsiniz.

Hayır, yapamazsınız.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı' nın 29/05/2015 tarih ve 622.02/382 sayılı cevabi yazısında; “Kemoterapi uygulaması yalnızca tüm alt yapı desteğinin var olduğu sağlık kuruluşlarında uygulanabilecektir....

Ayrıca 09/11/2005 tarih ve 21010 sayılı Antineoplastik İlaç Hazırlama Merkezi Kurulması konulu (2005/167) Bakanlığımız Genelgesinde belirtilen hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. (18/12/2015)

Mezkur Bakanlığımız Genelgesinde “...Hastanelerimizde hizmet sunumunun iyileştirilmesi kapsamında ve 2005 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Bütçe Uygulama Talimatının “İntarvenöz İlaç Tedavisi ” başlıklı 12.6. maddesi uyarınca eğitim hastaneleri ile Bakanlığımızca uygun görülen devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde özel bir ünite açılmak suretiyle kanser endikasyonlarında hastanın hastaneye yatışı yapılmaksızın kemoterapi uygulanabilecektir...”

Hayır, yapılamaz.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 09/05/2014 tarih ve 5369.402/045.99 sayılı cevabi yazısında özetle “...lazer cihazları ve epilasyon işlemleri yapılan uygulamaların güzellik merkezi olarak faaliyet göstermekteyken mezkur yönetmelikte belirtilen şartları ve standartları sağlayarak muayenehane ve polikliniğe dönüşen kuruluşlarda yapılabileceği ...”

Hayır ikinci hekim kadrosu alamazsınız.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Daire Başkanlığı' nın 16/06/2015 tarih ve 045.99/961 sayılı cevabi yazısında “...güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerin tabip mesul müdür istihdam etmek şartıyla polikliniğe dönüştürüldüğü göz önüne alındığında mevcut hali ile asgari kadro sayısı bakımından kuruluş statüsünü devam ettirme hakkına sahip olduğu...” denilmektedir.

Evet yapabilirsiniz.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31/3/2015 tarih ve 1246 sayılı yazısında özetle:"...Gastrointestinal endoskopik işlemleri gastroenteroloji, gastroenteroloji cerrahisi ve çocuk gastroenteroloji uzmanları yetkili olmakla birlikte bu uzmanlıkların haricinde genel cerrahi, iç hastalıkları ve çocuk cerrahisi uzmanlarından işlem sonrası komplikasonların tespit ve yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtir endoskopist sertifikası bulunanlar veya bu işlemi yapmaya dair uzmanlık eğitim aldıklarını belgeleyenler endoskopist sertifika programı süreci tamamlanıncaya kadar gastrointestinal endoskopik işlemleri anestezi uygulanmadan yapabileceklerdir..." ifadeleri yer almaktadır.

Mesul müdür olmamanız (ATTY 16/3), Poliklinikte mesul müdürün ve en az bir hekimin bulunması (ATTY 22/1) ile poliklinik ve muayenehane çalışma saatlerinizin çakışmaması şartıyla 1219 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamında muayenehane açabilirsiniz.

3 ay içerisinde ikinci hekim başlatılmalıdır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği “Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler “ başlıklı 8 inci maddesi 4 üncü fıkrasında “Poliklinik ortaklarından olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek tabip kalması halinde, üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir (Mülga ibare:RG-21/3/2014-28948) (…) (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) veya muayenehaneye dönüştürülür.”

“Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılması” başlıklı 19 uncu maddesi 7 nci fıkrasında (Ek:RG-11/7/2013-28704) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) (Değişik ibare:RG-30/1/2015-29252) “Tabip sayısı asgari sayının altına düşen polikliniğin üç ay içinde tabip eksikliğini giderememesi veya bina tadilatı durumlarında polikliniklerin en fazla bir yıl, laboratuvar ve müesseselerin ise en fazla altı ay süreyle faaliyetleri askıya alınabilir. Tıp merkezleri bina tadilatı durumunda en fazla bir yıl süreyle faaliyetlerini askıya alabilir. Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel sağlık kuruluşunun faaliyeti Bakanlıkça en fazla iki yıl süreyle askıya alınabilir. Askı süresi sonunda faaliyete geçmeyen tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müessesenin ruhsatnamesi iptal edilir. “ şeklinde belirtilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda 3 ay içerisinde ikinci hekim başlatılmalıdır. 3 Ay içinde hekim bulunamaması halinde de en fazla bir yıl süre ile poliklinik faaliyeti askıya alınabilir.

Hayır. A Tipi Polikliniğe dönüşemezsiniz.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün11/11/2013 tarih ve 37018 sayılı yazısının 4 üncü fıkrasında, "Güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerle ilgili olarak Yönetmelikte ayrı bir düzenleme bulunması sebebiyle bu poliklinikler A tipine dönüşemeyecektir..” denilmektedir.

Bazı şartları yerime getirerek yapabilirsiniz. Polikliniğin tek giriş çıkışı olması, ilgili belediyeden statik ve mevzuat açısından sakınca olmadığına dair belge alınması, yeni yangın raporu, kira kontratı, yeni durumu gösteren mahal raporu ve kroki (yetkili mimar ve İlçe Sağlık Müdürlüğü onaylı) ile başvuru yapılabilir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 16/03/2016 tarih ve 886 sayılı yazısında “ ... polikliniklerin tek giriş çıkış kapısı olması ve ilgili Belediyeden veya yetkili yapı denetim firmalarından statik ve mevzuat açısından sakınca olmadığına dair belge alınması kaydı ile bitişik nizam bina ile birleşme tadilatı yapılmasında sakınca bulunmadığı...” denilmektedir.