overlay

Muayenehaneler

18/01/2014 tarih ve 28886 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun ile 1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olan hekimler muayenehane açamaz.

Ancak 18/1/2014 tarihinden önce muayenehanesi olduğunu kanıtlayan (Tabip Odası Belgesi, maliye yoklama fişi, vergi levhası, kira kontratı, protokol defter kayıtları örneği, hasta reçete koçan örnekleri vb.belgeler ile) ve yukarıda adı geçen belgeler ile 3/8/2015 tarihine kadar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran öğretim üyesi olan hekimlerin başvuruları olumlu olarak değerlendirilmektedir.

30/1/2015 tarih ve 29252 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, "3/8/2015 tarihinden önce muayenehanesi olan hekimler, bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile devam ederler..." şeklindedir.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17/2/2016 tarih ve 482 sayılı yazısı çerçevesinde yeni açılacak olan muayenehanelerde asansör şartı aranmamaktadır.

1219 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi çerçevesinde, SGK anlaşmalı olmayan bir kurum/ kuruluşta çalışmanız kaydıyla muayenehane açabilirsiniz.

1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin 3 üncü bendi ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin (ı) bendi çerçevesinde, hastanın tedavi masraflarını karşılaması ve SGK'ya fatura etmemesi kaydı ile muayenehanesi bulunan hekimler muayenehanesine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavisini özel bir sağlık kurum/ kuruluşunda yapabilir.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 6/10/11 tarih ve 40848 sayılı Bina Standartları Hakkında Genelgesinin 2 nci maddesi ve Bakanlığımız 30/06/2015 tarih ve 1105 sayılı görüş yazılarında, muayenehanelerin ticari bir işletme olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından; tek hekim tarafından ve/ veya birden fazla hekim tarafından müştereken açılan muayenehanelerde şirket şeklinde faaliyet gösterilmesi mümkün değildir

1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi kapsamında vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışabilirsiniz.

Evet açabilirsiniz. Ancak, 18/01/2014 tarih ve 28886 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun ile 1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde, 18/1/2014 tarihinden önce muayenehanesi olduğunu kanıtlayan (Tabip Odası Belgesi, maliye yoklama fişi, vergi levhası, kira kontratı, protokol defter kayıtları örneği, hasta reçete koçan örnekleri vb.belgeler ile) ve 3/8/2015 tarihine kadar İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvuran öğretim üyesi olan hekimlerin başvuruları olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetlerinin 25/11/2015 tarih ve 2206 sayılı görüş yazısında: "...9/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede'ye yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuarlar Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-9 da yer alan testleri, en az 10 metrekare büyüklüğünde teknik alana ek olarak destek ve ofis alanı toplamı 10 metrekareden az olmamak kaydı ile en az bir laboratuar teknikeri/ teknisyeni bulunduracak şekilde yapabilir." denilmektedir.

3/8/2011 tarih ve 28014 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesinin (a) bendinde: "Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi halinde, odalar en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak düzenlenir." hükmü yer almakta olup, her iki odanın da birbiri ile bağlantılı olması şartıyla düzenleme yapabilirsiniz.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22/06/2015 tarih ve 1006 sayılı yazısında; "Muayenehanelerde yapılacak tıbbi işlemler listesi yeniden düzenleninceye kadar muayenehanelerin güzellik merkezinden dönüşen muayenehane olması halinde bu muayenehanelerde sertifikalı tabiplerce veya plastik ve rekonstrüktif cerrahi/ dermatolojiuzmanları tarafından "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki işlemler yapılabilmekte olup, güzellik merkezinden dönüşmeyen muayenehanelerde muayenehaneyi işleten tabip plastik ve rekonstrüktif cerrahi/ dermatoloji uzmanı dahi olsa "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki işlemlerin yapılmasına imkan bulunmamaktadır." denilmekte olup, güzellik merkezinden dönüşmeyen muayenehanelerde güzellik uygulamalarının yapılamayacağı belirtilmiştir

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde, 27/10/2014 tarihinden önce akupunktur ruhsatı alan hekimler, 1/1/2016 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlayarak Akupunktur Ünitesi Yetki Belgesi almak zorundadır.

27/10/2014 tarih ve 29158 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde akupunktur ünitesi muayene odasının içinde konuşlandırılabilir.

25/9/2010 tarih ve 27710 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-13 Muayenehanede Yapılacak Tıbbi işlemler Listesi kapsamında, küçük cerrahi müdahaleler muayenehane ortamında yapılabilir.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22/06/2015 tarih ve 1006 sayılı yazısında: "Muayenehanelerde yapılacak tıbbi işlemler listesi yeniden düzenleninceye kadar muayenehanelerin güzellik merkezinden dönüşen muayenehane olması halinde bu muayenehanelerde sertifikalı tabiplerce veya plastik ve rekonstrüktif cerrahi/ dermatolojiuzmanları tarafından "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki işlemler yapılabilmekte olup, güzellik merkezinden dönüşmeyen muayenehanelerde muayenehaneyi işleten tabip plastik ve rekonstrüktif cerrahi/ dermatoloji uzmanı dahi olsa "Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki işlemlerin yapılmasına imkan bulunmamaktadır." denilmekte olup, güzellik merkezinden dönüşmeyen muayenehanelerde güzellik uygulamalarının yapılamayacağı belirtilmiştir.

1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi çerçevesinde, muayenehanesi bulunan hekimler SGK anlaşması olmayan bir kurum/ kuruluşta çalışabilir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 6/10/11 tarih ve 40848 sayılı Muayenehane Bina Standartları Hakkında Genelgesinin (2011/55) 4 üncü maddesi doğrultusunda, 3/8/2010 tarihine kadar açılmış olan muayenehanelerin, 03.08.2011 tarihinden sonra başka bir adrese taşınması veya müşterek muayenehaneye dönüştürülmek istenmesi halinde; mevzuattaki tesis düzenlenemelerini uygulamak durumundadır.

6/1/2011 tarih ve 27807 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin 11 inci fıkrası çerçevesinde, yabancı uyruklu hekimlerin muayenehane açmalarına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak çift vatandaşlığa sahip olmanız durumunda, en az bir vatandaşlığınızın Türk uyruklu olması halinde muayenehane açabilirsiniz.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/09/2009 tarih ve 36941 sayılı yazısında biyorezonans cihazlarının tedavi amacıyla kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Evet, yapılabilir. Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31/3/2015 tarih ve 1246 sayılı yazısında özetle:"...Gastrointestinal endoskopik işlemleri gastroenteroloji, gastroenteroloji cerrahisi ve çocuk gastroenteroloji uzmanları yetkili olmakla birlikte bu uzmanlıkların haricinde genel cerrahi, iç hastalıkları ve çocuk cerrahisi uzmanlarından işlem sonrası komplikasonların tespit ve yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtir endoskopist sertifikası bulunanlar veya bu işlemi yapmaya dair uzmanlık eğitim aldıklarını belgeleyenler endoskopist sertifika programı süreci tamamlanıncaya kadar gastrointestinal endoskopik işlemleri anestezi uygulanmadan yapabileceklerdir..." ifadeleri yer almaktadır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası: "...Mesul müdür, tabiplik mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı sağlık kuruluşunda serbest olarak yürütür; muayenehane de dahil olmak üzere, başka bir sağlık kuruluşunda mesleğini serbest olarak icra etmesi yasaktır." şeklinde olup, özel bir sağlık kurum/ kuruluşunda mesul müdür olarak çalışan hekimlerin mesleğini serbest olarak icra etmesi yasaklanmıştır.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 3/12/2015 tarih ve 2258 sayılı görüş yazısında: "...ATT Yönetmeliğinin Geçici 7 nci maddesi bir geçiş hükmü olduğuna ve hükümde 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerin bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam edebilmeleri için bu muayenehanelere Müdürlükçe 3/8/2010 tarihine kadar ruhsat düzenleneceği ve bu süre içinde uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin faaliyetinin Valilikçe durdurulacağı öngörüldüğüne göre, 3/8/2015 tarihi de dahil başvuru yapan muayenehaneler için mezkur hükmün uygulanması, bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan muayenehanelerin ise faaliyetinin durdurularak faaliyete geçebilmesi için Yönetmeliğin 12/D maddesi uyarınca uygunluk belgesi düzenlenmesi gerektiği..." denilmekte olup, ATT Yönetmeliğine göre tesis şartlarını taşıyan muyenehaneler mezkur Yönetmeliğin 12/D Maddesine uygunluğunun sağlanması halinde Muayenehane Uygunluk Belgesi düzenlenebilecektir. Aksi taktirde faaliyetleri Valilikçe durdurulacaktır.

Hayır, nakledemezsiniz.

Bilindiği üzere 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı ATT Yönetmeliğinde 12/D maddesinde muayenehanelerin taşıması gereken standartlar ve açılma şartları belirtilmiştir. Mezkur yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi 1 inci ve 2 nci fıkrası yine 6/10/2011 tarih ve 2011/55 sayılı Muayenehane Bina Standartları konulu genelgenin 3 üncü ve 4 üncü maddesi çerçevesinde, 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerin 3/8/2015 tarihine kadar depreme dayanıklılık raporu hariç olmak üzere diğer belgelerle 12/D maddesine uyum sağlayarak uygunluk belgesi almak zorundadır. Ayrıca 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerin 3/8/2011 tarihinden sonra başka bir adrese taşınması veya müşterek muayenehaneye dönüştürülmek istenmesi halinde taşınacak mekanın veya müşterek muayenehanenin yönetmeliğin 12/D maddesi ile bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek belgelere uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Bu itibarla, yukarıda belirtilen hükümlerle ilgili istisnai bir düzenleme yapılmamış olması sebebi ile muayenehanelerin kentsel dönüşüm nedeniyle dahi olsa taşınması halinde Yönetmelik şartlarına uygunluğunun sağlanarak taşınması gerekmektedir. (Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 4/12/2015 tarih ve E.2275 sayılı yazısı doğrultusunda

Hayır, kullanamazsınız.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrası: "Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur." şeklinde olup, muayenehanelerin müstakilen açılan sağlık kuruluşları oldukları açıkça belirtilmektedir. Ancak bahse konu Yönetmelik maddesinin bir istisnası bulunmakta olup, mezkur Yönetmeliğin 12’nci maddesinin Muayenehane Standardı ve Açılması Başlıklı Bölümünün 4 üncü fıkrası (Madde-12/D Ek:RG-3/8/2011-28014): "Her hekim için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrı muayene odası bulunması ve uzmanlık dalının gerektirdiği şartların sağlanması kaydıyla, aynı dairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayrı uygunluk belgesi düzenlenir." şeklinde olduğundan, söz konusu adreste her bir hekim için ayrı ayrı uygunluk belgesi düzenlenmesi şartı ile müşterek muayenehane olarak hekimlerin faaliyet göstermelerine müsaade edilmektedir.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/04/2015 tarih ve 657 sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hk. konu başlıklı yazısının 2’nci maddesi Müşterek Muayenehaneler İle İlgili Konular Başlıklı bölümünde ..."Mezkür hükümler gereği diş hekimi ve tabiplerin ilgili Yönetmeliklerde belirtilen bina şartlarını sağlaması durumunda aynı dairede tabi olduğu Yönetmelik kapsamında ayrı ayrı ruhsatlandırılarak faaliyetine izin verilebilecektir..." ifadesi yer almakta olup, kendi yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle, diş hekimi ve tabipler müşterek olarak muayenehane faaliyeti gösterebilmektedir

Binanın riskli bina kapsamına alındığına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi halinde ve Bakanlığımızın 7/3/2016 tarih ve 735 sayılı görüş yazısı kapsamında, muayenehane faaliyeti gösteremeyeceğiniz tarihleri Müdürlüğümüze bildirmeniz şartıyla, bina inşaatı bittiğinde aynı adreste ve aynı koşullarda muayenehane faaliyeti gösterebilirsiniz. Ancak bu süre içerisinde (bina inşaatı tamamlanıncaya kadar) başka bir adreste muayenehane faaliyeti göstermeniz mümkün değildir.

Hayır, edemezsiniz.

1219 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında, kamuda sözleşmeli statüde görev yapan bir hekimin muayenehane faaliyeti göstermesi mümkün değildir. Fakat Bakanlığımızın 7/3/2016 tarih ve 735 sayılı görüş yazısı kapsamında, muayenehane faaliyeti gösteremeyeceğiniz tarihleri Müdürlüğümüze bildirmeniz suretiyle dilekçe vermeniz halinde sözleşme sürenizin bitmesi halinde müktesep haklarınız saklı kalmak kapsamında muayenehane faaliyetine devam edebilirsiniz

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 4 üncü fırkası kapsamında polikliniğinizi muayenehaneye dönüştürebilirsiniz.

Kat mülkiyeti tapusuna sahip olduğunuzdan, başvurunuz esnasında yapı ruhsatı yeterli olacaktır. Kat mülkiyeti tapusu, mülk sahibine yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi verilmesi akabinde düzenlendiğinden, yapı kullanım izin belgesini Müdürlüğümüze ayrıca sunmanız gerekmemektedir.

27/10/2014 tarih ve 29158 sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-3 Ünite ve Uygulama Merkezlerinde Yapılabilecek Uygulamalar Listesi'nde tanımlanmış olan uygulamalara ait sertifika asıllarının Bakanlığımızca onaylanmasından sonra ve muayenehanenizde sertifika konusunun gerektirdiği uygulamalarını yapabileceğinize ilişkin Bakanlık yazısının gelmesi akabinde, muayenehanenize ünite eklenmesi suretiyle mezotarepi ve ozonterapi uygulamalarını muayenehanenizde yapabilirsiniz.

Evet, fatura edebilirsiniz. Ancak Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Laboratuvar ve Radyoloji hizmetleri başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, sağlık kuruluşlarında sadece kendi hastalarına yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak ve tetkiki isteyen tabibin sorumluluğunda olmak kaydıyla, mezkur Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Ek-12 de belirtilen temel laboratuvar tetkikleri ile radolojik tetkikler 992 sayılı Kanun ile 3153 sayılı Kanun uyarınca ruhsat alınmaksızın yapılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca muayenehanesinde basit hizmet laboratuvarı kurmak suretiyle muayenehane faaliyeti göstermek isteyen hekimler, 9/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinin ekindeki Ek-9 da belirtilen testleri yapabilen tıbbi laboratuvarlar olduğundan, Ek-9'da belirtilen testlerin dışındaki tetkiklerin sigorta şirketlerine fatura edilmesi mümkün değildir.

Hayır, yapamazsınız.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 5/4/2016 tarih ve 1102 sayılı görüş yazısı kapsamında, basit hizmet labotaruvarında yapılacak testler 9/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinin ekindeki Ek-9 listesinde tanımlandığından, bu listenin dışındaki tetkikler muayenehane ortamında yapılamamaktadır

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (l) bendinde; (Ek:RG-3/7/2014-29049) (Değişik:RG-30/1/2015-29252) "Optisyenlik müessesesinin bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği muayenehane ve diğer sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez." ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla, muayenehane açacağınız bina ve bahçesi ile müştemilatında optistyenlik ile ilgili bir müessese bulunması mümkün değildir.

Evet, açabilirsiniz.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci Maddesinin (m) bendi çerçevesinde (Ek:RG-30/1/2015-29252) "Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır." denilmekle birlikte, 12/4/2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20 nci Maddesinin 8 inci bendi "Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz." şeklindedir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; " Sağlık kuruluşları; ilgili mevzuatı uyarınca müstakil olarak veya özel hastane bünyesinde ruhsatlandırılan veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet satın alabilir." ifadesi yer almakta olup, mezkur Yönetmelik hükmü çerçevesinde muayenehanenizde istediğiniz laboratuvar tetkiklerini özel bir laboratuvarda yaptırabilir ve bu laboratuvar ile anlaşma yapabilirsiniz.

Borçlar Kanununun 322. maddesine göre Mülk sahibinin yazılı onayını almak şartı ile mevcut kiracı ile kira kontratı yapılabilir.

Bakanlığımızın 01/04/2014 tarih ve 11752 sayılı yazısı ve Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/8/2016 tarih ve 2415 sayılı yazısında özetle, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olan hekimlerin, 1219 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi kapsamında değerlendirilerek müessese ve laboratuvar kapsamına giren faaliyetlerde bulunmamak kaydıyla yanlızca tababet icra etmek amacıyla ilgili mevzuat gereğince muayenehane açabilecekleri belirtilmiş olup, sözkonusu Bakanlığımız yazıları çerçevesinde, belirtilen cihazları muayenehanenizde kullanmanız mümkün değildir.

Evet, çalışabilir. Bakanığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4259 sayılı Kamu Görevinden İhraç Edilen Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında İstihdam Edilmeleri konulu görüş yazısı çerçevesinde, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu görevinden ihraç edilen tabip, diş tabibi, ve diğer sağlık meslek mensuplarının özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilmelerinde engel bulunmamaktadır.

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 2819 sayılı yazısında özetle: " Yangın raporununun imar mevzuatı çerçevesinde 2008 yılından sonra yapı ruhsatı alanlardan istenmemesi, 2008 yılından önce yapı ruhsatı alanlardan ise yanlızca muayenehanenin bulunduğu mekanda yangına karşı tedbirlerin alındığını belirten itfaiyeden alınmış belge yeterlidir. Bununla birlikte binanın tamamı için rapor alınmışsa muayenehanenin bulunduğu kat için ayrıca almasına gerek bulunmadığı..." denilmekte olup, 2008 yılı ve sonraki tarihlerde yapılan binaların Yapı Ruhsatının onaylı örneklerinin sunulması halinde ayrıca yangın raporu istenmemektedir.