T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Bütçe Takip Birimi


BÜTÇE

Bütçenin Tanımı

Bütçe, en genel tanımıyla gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetveldir. Klasik anlamda Devlet Bütçesi Kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir dönem için gelir ve giderlerini tahmin eden, bunların yürütülüp uygulanmasına önceden izin veren hukuki bir belgedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3’üncü maddesinin f bendine göre bütçe “Belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerin tahmini ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konan belgeyi” ifade eder.

Bütçenin Türleri ve Kapsamı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12’inci maddesinde de görüleceği üzere genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri şu şekilde sınıflandırılmıştır.

 1. Merkezi yönetim bütçesi
  1. Genel Bütçe (Maliye Bakanlığı Bütçesi)
  2. Özel Bütçe (Üniversiteler, Enstitüler vb.)
  3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi (RTÜK, SPK, BDDK, KİK vb.)
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi (SGK, Türkiye İş Kurumu)
 3. Mahallî İdare Bütçesi (YİKOB, İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy)

Sağlık Bakanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ek (I) cetvelinde de görüleceği üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 11’inci maddesinde kamu idarelerinde kurulmuş döner sermayeli işletmelerin 31.12.2010 tarihine kadar yeniden yapılandırılacağı, döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılıncaya kadar bunların bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetiminin Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 1.5.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Özetle Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında hizmet sunumu için kullanılan finansman genel bütçe ve döner sermaye bütçesinden karşılanmakta olup, mahalli idare bütçesi sınıfına dâhil olan YİKOB bütçesinden de belirli koşullar altında destek alınmaktadır.

Genel Bütçe

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur. Uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.

2018 yılı itibariyle aktif olan tertipler aşağıda yer almaktadır.

Sağlık Tesisleri Adına Yapılabilecek Talepler

 • 01.4 Aday Çırak Ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
 • 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
 • 03.3 Yolluklar
 • 03.4 Görev Giderleri
 • 03.5 Hizmet Alımları
 • 03.5 Hizmet Alımları (Sag.Hiz.Tem. Kan. Ek Madde 14 (Yabancı Uyruklu))
 • 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
 • 03.8 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri
 • 03.9 Tedavi Giderleri (Sag.Hiz.Tem. Kan. Ek Madde 14 (Yabancı Uyruklu))
 • 03.9 Tedavi Giderleri (Sag. ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol (Yabancı Uyruklu))
 • 03.9 Tutuklu Hükümlü ve Adli Vaka Giderleri
 • 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma
 • 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
 • 06.1 Mamul Mal Alımları
 • 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Bu tertipler kullanım şekline göre temelde iki gruba ayrılır.

Taahhüt Edilen Ödenekler

Sağlık tesislerinin ikincil mevzuat doğrultusunda oluşturduğu 06.1 Mamul Mal Alımları ile 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemine giren talepleri konusuna göre Müdürlüğümüz ilgili birimleri tarafından değerlendirilerek, uygun bulunması halinde ödenek talebinin yapılabilmesi için birimimize gönderilir. Örneğin 06.1 Tıbbi Cihaz Talepleri Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi, 06.1 Bilgisayar Donanımı ve Çevre Birimleri talepleri İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım talepleri ise Yatırımlar Birimi tarafından değerlendirmeye alınır. KHGM tarafından talepler için ödenek taahhüt edilmesi halinde miktarları ve tahsis amaçları kurumun web sayfasında yayımlanır.

Taahhüt edilen ödenekten tahsis yapılması istendiğinde ise tertip ve içeriğine göre gerekli belgeler;

 • 06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden ödenek talebinde bulunurken DMO’dan yapılacak alımlar için imzalı DMO listesi,
 • İhale ve doğrudan temin alımlarında ihale onay belgesi ve fatura örneği,
 • 06.7 Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri tertibinden yapılacak ödenek talebinde ise ihale onay belgesi, hakediş raporu ve fatura örneğidir.

Müdürlüğümüz tarafından ilgili taahhüt numarası ile ödenek tahsisi talep edilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus gönderilen yazı içerisinde ödeneğin tahsis edileceği sağlık tesisinin belirtilmesidir. Talep edilen ödenek uygun görülmesi halinde Kurum tarafından analitik bütçe sisteminde onaylanır. Onaylanan ödenek sağlık tesisinin Mali Yönetim Sistemine (MYS) gönderilir. Ödenek MYS ekranına 1-2 iş günü içinde yansır.

Tahsis Edilen Ödenekler

06.1 Mal ve Mamul Alımları ile 06.7 Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri dışında kalan tertiplere ise ilgili yılda yapılan talepler doğrultusunda ödenek tahsis edilir. Bu gruba giren ödeneklerin talep edilmesi işlemi Ödenek Talepleri Konulu …. tarih ve sayılı yazımızda yer almaktadır. Bu talepler KHGM tarafından değerlendirilerek yeterli ödenek bulunması halinde sağlık tesislerinin MYS’sine gönderilir.

Döner Sermaye Bütçesi

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermayeyi ifade eder.” Döner sermayeli işletmeler döner sermaye verilerek kurulan işletmelerdir.

Döner sermaye verilerek kurulan bağlı sağlık tesisleri ve İşletme Birimi bütçelerinin toplamı İlin konsolide bütçesine karşılık gelir.

Döner Sermaye Bütçesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmalıdır. Genel bütçe aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar öncelikle genel bütçe ödenekleri ile karşılanmalıdır.

Bütçe sağlık tesisine ait önceki yılda gerçekleştirilen tahakkuk ve gider dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bütçenin gelir esaslı olup, bazı durumlarda gider gerçekleşmeleri üzerinden de oluşturulabilir. Bütçe gelir – gider tutarlarında kuruş hanesi kullanılmaz. Aktif olması istenilen kalemlere en az 1 TL iz bedeli konulur. Gelir ve gider toplamları birbirine eşit olacak şekilde bütçe oluşturulur.

Bütçe tahminleri ABS’ye girildikten sonra izleyen iki yıla ait bütçe, sistem tarafından çağrıda belirtilen artış oranı doğrultusunda otomatik olarak oluşturulur. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması sürecinde gerekli tedbirleri almaya ve uygulatmaya Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) yetkilidir.

Gelir Bütçesi

SGB tarafından çıkarılan Bütçe Çağrısı doğrultusunda kurumların yıl içindeki 9 aylık gerçekleşen tahakkuk tutarı esas alınarak yıl sonu tahmini bütçesi hesaplanır. Hesaplanan yıla ait bu tahmini gerçekleşme üzerine çağrıda belirtilen artış oranı eklenerek gelecek yıla ait bütçe teklifi taslağı oluşturulur. Bu taslak oluştururken yıla ait toplam gelir tahakkukları, büyüme hedefi ve varsa sağlık tesisine ait yeni açılacak poliklinik, servis, yoğun bakım ünitesi vb. her türlü hizmet genişlemesinden elde edilmesi planlanan gelirler de dikkate alınır.

Örnek: A Sağlık Tesisinin 9 aylık geliri 90.000,00 TL, planlanan yıl için bütçe çağrısında belirtilen Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme oranı %5’tir. Bu verilere göre gelecek yıl için öngörülen teklif şu şekilde hesaplanmalıdır.

9 Aylık Gerçekleşen Tahakkuk

Ortalama
1 Aylık Tahakkuk

3 Aylık Öngörülen Tahakkuk

Yılsonu Toplam Tahakkuk

GSYH %5 Artış

Gelecek Yıl İçin
Öngörülen Teklif

90.000,00 TL

10.000,00 TL

30.000,00 TL

120.000,00 TL

6.000,00 TL

126.000,00 TL

Gelir bütçesi 124 kalemdir.

Gider Bütçesi

Çağrıda yer alan “Gelir-gider toplamları birbirine eşit olacak şekilde düzenlenmelidir.” hükmünce gider bütçesi planlanmalıdır. Gider bütçesi hazırlanırken büyüme hedefi ve yatırım planlamaları, stok durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Gider bütçesindeki kalemler sekiz grup altında toplanmış olup, planlama bu gruplar üzerinden yapılmalıdır.

 1. Diğer İşletme Giderleri (31 Kalem)
 2. Ek Ödeme Giderleri (5 Kalem)
 3. Hizmet Alım Giderleri (40 Kalem)
 4. Kanuni Yükümlülükler Giderleri (5 Kalem)
 5. Personel Giderleri (35 Kalem)
 6. Tıbbi Malzeme İlaç Lab. Malz. Giderleri (4 Kalem)
 7. Yatırım Giderleri (40 Kalem)
 8. Gider Bütçesi Dengeleme Payı (1 Kalem)

Öngörülen gelir bütçesi, gider bütçesinde yer alan grupların bütçedeki önceliğine göre pay edilir. Hazırlama süreci ilgili bazı önemli hususlar şunlardır.

Hizmet Alım Giderleri

Hizmet alımları bütçesi belirlenirken devamlılık arz eden hizmetlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için yıllara sari hizmet alımı yüklenmeleri dikkate alınarak bütçe oluşturulur. Görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi, klinik destek vb. sağlık hizmetleri alımlarında cari yıl gerçekleşmelerine deflatör oranı uygulanmak suretiyle bir sonraki yılın bütçesi hazırlanır.

Kanuni Yükümlülük Giderleri

Kanuni yükümlülük giderleri bütçesi oluşturulurken toplam bütçenin %5’i oranında Merkez Payı ve %1 oranında da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Payının ayrılması gerekmektedir.

01.01.2018 tarihinden itibaren götürü bedel hizmet alım sözleşmeleri kapsamında merkeze aktarılan tutarlar üzerinden hesaplanacak hazine payı merkez döner sermaye saymanlığı tarafından hazineye aktarıldığından işletme birimleri tarafından yalnızca diğer tahsilatlar için hazine payı hesaplaması yapılır.

Personel Giderleri

Personel giderleri bütçesi oluşturulurken bir sonraki yıla dair açıklanan memur maaş zammı oranları ve maaş katsayısı en belirleyici kriterlerdir. Ek ödeme, icap, nöbet ücretleri sosyal haklar vb. kalemlere bu yıla ait ihtiyacı karşılayacak şekilde bütçe konulması esastır.

Gerçekleşmeler doğrultusunda Temel Maaşlar kalemine ödenek konulur. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi (personel ve işveren payı) giderleri hesaplanırken, 5510 sayılı kanundan önce ve sonra işe girenler için matrah belirlenecek olup ilgili mevzuatında belirlenen oranlarda bütçe konulur.

5510 Sayılı Kanunun 81’inci maddesi hükmü çerçevesinde 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi (personel ve işveren payı) giderleri kalemine ayrılan ödeneğin %20’si oranında ödenek 02.01.06.03 Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Karşılık Tahakkuk Primi kalemine konulur.

Yatırım Giderleri

2018 yılı için yayımlanan Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları konulu yazıda yatırım giderleri grubuna konulacak bütçe tutarının toplam bütçenin %3’ü kadar olacağı belirtilmiştir. İlk bütçenin hazırlanması aşamasında analitik bütçe sistemi üzerinden yapılan duyuru ile bu oran %1’e çekilmiştir. Şubat ayında ise %5 olan gider dengeleme payından KHGM tarafından %3 oranında eksiltme yapılmış olup, yatırım giderleri grubu bütçesi %4’e çıkarılmıştır.

Yatırım ihtiyaçları belirlenirken özellikli hizmet genişlemesi (palyatif bakım, yoğun bakım, organ nakli, kalp damar cerrahisi merkezleri ve anne oteli, AMATEM, ÇAMATEM, ÇİM vb.), sağlık tesislerinin gelir-gider dengesi, borç ödeme kabiliyetleri, ertelenen yatırımlar, önceki yıllardaki gider gerçekleşmeleri dikkate alınır.

Gider Bütçesi Dengeleme Payı

970.11.01.01- Dengeleme Payı grubuna hastanelerde %5, ADSM’lerde ise %20 oran kadar ödenek konur. Dengeleme payı ayrıldıktan sonra kalan tutar diğer gruplara artış oranı dâhilinde pay edilir. Pay edilmesi sonrası eğer hala ödenek fazlalığı bulunuyorsa kalan bu tutar da dengeleme payına eklenir.

Örnek: Çağrıya göre artış sonrası elde edilen 100.000,00 TL tutarındaki sağlık tesisine ait gelir bütçesinin gider bütçesine pay edilmesi

Gider Bütçesi Dengeleme Payı (%5)

5.000,00 TL

Pay Sonrası Kalan Tutar

95.000,00 TL

970.11.01.01- Dengeleme Payı grubuna öngörülen gelir bütçesi üzerinden sağlık Dengeleme Payı sonrası kalan tutarın artış oranına göre dağılımı

Kanuni Yükümlülükler Giderleri

6.050,00 TL

Personel Giderleri

21.500,00 TL

Ek Ödeme Giderleri

35.450,00 TL

Hizmet Giderleri

6.500,00 TL

Tıbbi Malzeme İlaç Lab. Malz. Giderleri

16.500,00 TL

Diğer İşletme Giderleri

5.000,00 TL

Yatırım Giderleri

4.000,00 TL

Bütçenin Kullanılması

Bütçe İhale Onay Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci Maddesinde “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz”hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, ilgili bütçe kalemlerinde yeterli ödeneği olmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmamalıdır.

Bakanlığımıza bağlı tüm hizmet birimleri tarafından 4734 Sayılı Kanunun 22/d ve 21/f bendi doğrultusunda yapılacak her bir alım için Analitik Bütçe Sistemi üzerinden İhale Onay Belgesi doldurularak kayıt yapılacak olup, sistemden alınan bu belge ilgili ihale dosyasına eklenecektir.

Muhasebe birimlerince ihale dosyasından referans kod kontrolleri yapılarak ödemelerin yapılması zorunludur.

Alım yapılacak bir iş için düzenlenen İhale Onay Belgesindeki bütçe tertibi ile kesilen taşınır işlem fişindeki (TİF) taşınır kodu mutlak suretle uyumlu ve işin niteliğine uygun olmalıdır. 4734 Sayılı Kanunun 22/d ve 21/f bendi doğrultusunda düzenlenecek İhale Onay Belgesinin sistemden çıktısı alınmadan birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesislerince ihale yöntemi ile herhangi bir alım yapılmamalıdır.

İhale Onay Belgesi Alınırken Dikkat edilmesi Gereken Hususlar

22/d ve 21/f bendi doğrultusunda İhale Onay Belgesi düzenlenirken veri girişi yapılabilecek iki alan bulunmaktadır.

 a2018 Ayrılan Bütçe (Bloke Tutarı)

İhale Onay Belgesi sekmesinden ilk giriş yapıldığında kullanıcının karşısına çıkan ekranda veri girilebilecek alanlar İşin Adı, Tanımı ve Niteliği, 2018 Ayrılan Bütçe ve İşin Miktarı ile tanımlı olup, bu veriler içerisinde parasal limitler dahilinde alımlarda sadece 2018 Ayrılan Bütçe verileri kullanılmaktadır.

 b) Kullanıcı Menüsü / İhale Bilgi Sistemi / İhale Yönetim

İhale Yönetim sekmesinde seçilen alım için veri girişi mümkün olan iki alan bulunmaktadır. İlk bloke işlemi yapılırken tutar girilen 2018 Ayrılan Bütçe ve İhale Sonucu alanlarına veri girişi yapılabilir ya da düzeltici işlem tesis edilebilir.

Veri girişi yapılabilecek iki alanın bulunması sebebiyle fatura sonrası KDV’siz tutarın girilebileceği başka bir alan bulunmamaktadır. Bundan dolayı 2018 Ayrılan Bütçe ekranındaki bloke tutarın, gelen faturanın KDV’siz hali ile revize edilmesi ve KDV dahil tutarın da ihale sonucu alanına girilmesi gerekmektedir.

Özetle yaklaşık maliyet üzerinden ilgili kaleme bloke konulur. İş tamamlandığında ihale sonucu girilirken KDV dahil tutar ihale sonucu kısmına, KDV hariç tutar da ayrılan bütçe kısmına girilerek güncelleme işlemi yapılır.

Bütçe Aktarma Kuralları

Bütçelerde yapılacak bölüm içi aktarmalar Müdürlüğümüzce onaylanmaktadır. Bölümler arası ve Gider Bütçesi Dengeleme Payı aktarmalarından yapılan aktarmalar ise Müdürlüğümüz onayı sonrası Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü onayı için kuruma gönderilir.

Bütçe aktarma işlemleri aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılır.

 • Günde sadece bir defa aktarma yapılabilir.
 • Aktarma işlemlerinde artan ve azalan bütçe miktarları toplamı eşit olmak zorundadır.
 • Personel Gideri ve Ek Ödenek grubu arasında aktarım yapılabilirler.
 • Yatırım gideri grubuna konulan bütçe toplamı çağrıda belirtilen oranı aşamaz. Diğer bölümlerden yatırım gideri grubuna aktarma yapılabilmesi için Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
 • Gider Bütçesi Dengeleme Payı kaleminden diğer kalemlere aktarma yapmak isteyen kurumlar müdürlüğümüz ile görüşmelidir.

Ek Bütçe Yapma Kuralları

Ek bütçe, ilgili sağlık tesisinin onaylanan gelir bütçesine göre yıl sonu itibariyle daha fazla gelir tahakkukun gerçekleşeceği öngörüldüğü takdirde uygulanır. Aşılacak miktar kadar ek bütçe yapılır. Bütçe Çağrısında açıklanan oranlar dâhilinde hazine, merkez ve SHÇEK için ödenek konulur.

Yapılan ek bütçenin içerisinde eğer personel giderlerine grubunda yer alan Temel Maaşlar kalemine dair pay ayrıldı ise bu pay üzerinden Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri ve SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri kalemlerine yeterli ödenek konulmalıdır.

Bütçe gelir esaslı olmasına karşın giderlerden dolayı da bütçe yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda gelir bütçesinde yer alan diğer gelirler kalemine aradaki farkı karşılayacak kadar ödenek konulur.

Parasal Limitler Dâhilinde Alımlar (21/f – 22/d)

Parasal limitler dahilinde harcamalar, 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin (ı) bendinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır.” hükmü ve Bütçe çağrısında yer alan “…Doğrudan temin limit takibinin, il sağlık müdürlüklerince hem sağlık tesisi düzeyinden hem de il konsolide bütçe düzeyinden yapılması gerekmektedir.” hükmü doğrultusunda; 62. maddenin (ı) bendinin uygulanması il düzeyinde konsolide olarak takip edilmektedir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sağlık tesisi bazında %10’luk limit aşılmadan önce Müdürlüğümüzden talepte bulunulması ve değerlendirilmeye alınabilmesi için tablolar ve formlar başlığı altında yer alan “4734 Sayılı Kanun’un 62’nci Maddesinin (ı) Bendi İle İlgili Müdürlüğümüze Uygun Görüş İçin Başvuru Formu’nun” eksiksiz olarak doldurularak tarafımıza sunulması gerekmektedir.

Örnek: A Sağlık Tesisinin hizmet alımı olan kalemlerin toplam bütçesi 100.000,00 TL olup, parasal limitler dâhilinde bu gider çeşidine ait toplam harcaması 9.000,00 TL’dir. Bütçesi 100.000,00 TL olan hizmet alımına ait kalemler toplam bütçesinden 25.000,00 TL, türü mal alımı olan kalemlere aktarılmak istenmektedir. Mümkün müdür?

Türü hizmet alımı olan kalemlerin toplam bütçesi

100.000,00 TL

Parasal Limitler Dâhilinde Harcanabilir Tutar (%10)

10.000,00 TL

Parasal Limitler Dâhilinde Gerçekleşen Tutar

9.000,00 TL

Parasal Limitler Dâhilinde Kalan Harcanabilir Tutar

1.000,00 TL

Aktarılmak istenen tutar

25.000,00 TL

Aktarma sonrası hizmet alımı grubunda yer alan kalemlerin toplam bütçesi

75.000,00 TL

Aktarma sonrası Parasal Limitler Dâhilinde Harcanabilir Tutar

7.500,00 TL

Parasal Limitler Dâhilinde Gerçekleşen Tutar

9.000,00 TL

Parasal Limitler Dâhilinde Kalan Harcanabilir Tutar

-1.500,00 TL

Bu tür bir aktarma sonucunda harcanabilir tutar gerçekleşen tutarın altında kaldığı için 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin (ı) bendine aykırılık teşkil edeceğinden mümkün değildir.

Birim Faaliyetleri

 • Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin yapım işleri ve işletme biriminin tüm satın alma işleri için ilgili bütçeden ödenek verilmesi, sonuçlanan alımlara dair ilgili birimler tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bütçe takibi,
 • Global Bütçe kapsamında gönderilen ödeneğin sağlık tesisi esaslı olarak planlamasının yapılması, Müdürlük Makamı tarafından uygun görülmesi halinde yazışmalarının takibi,
 • İl Sağlık Müdürlüğü (İSM) İşletme Birimi Harcama Yetkilisi ve Gelir/Gider Gerçekleştirme Görevlilerinin Müdürlük Makam Oluru ile görevlendirilmesine ve konuyla ilgili birimlerin bilgilendirilmesi dair yazışmaların yapılması,
 • 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması ve 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinden taahhüt talebinde bulunulması, ödenek taahhüt edilmesi halinde yapılan işlere ait düzenlenen hak edişler için Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden (SYGM) ödenek talep edilmesine dair yazışmaların yürütülmesi, ödenek tahsis edilmesi sonrası ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) faturalarına ait Bakanlıktan resmi yazıyla ödenek talebinde bulunulması, tahsis edilen ödenekle ilgili ödeme emri evraklarının düzenlenmesi için tahakkuk birimine bilgi verilmesi, Müdürlüğümüzün vadeli ve vadesiz hesaplarının nakit akış takibi,
 • Sağlık tesisleri tarafından yapılan aktarmaların değerlendirilerek onaylanması ya da hatalı olan aktarmaların gerekçeli olarak iade edilmesi,
 • İşletme birimi ve sağlık tesislerince Analitik Bütçe Sistemine (ABS) hatalı olarak girilen 22/d ve 21/f alımları ait ihale referans numaralarının silinmesi, sağlık tesislerinin parasal limitler dahilinde alımlarının takibi ve raporlanması,
 • Sağlık tesisleri tarafından ABS’ye girilen ilk bütçe, ek bütçe ve revize bütçe taleplerinin değerlendirilerek uygun olanların onaylanması, uygun olmayanlar için ise ilgili kurumlara gerekçeleri ile birlikte iade edilmesi,
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından sağlık tesislerince yürütülmesi protokollerle planlanan klinik araştırmalarına ait bütçe formlarının ilgili başkanlıklara ve muhasebe birimlerine üst yazı ile bilgi verilmesi,
 • İSM Ar-Ge ve Projeler Biriminin yapmış olduğu çalışmalara istinaden açılmış olan döviz hesabı üzerinden yapılan projelerin harcamalarına ilişkin Halk Bankası ve Mal Müdürlüğü ile olan yazışmaların yapılması,
 • Müdürlüğümüze bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinden gelen tıbbi cihaz, bilgisayar donanımı ve çevre birimleri ile yapım-tadilat ihtiyaçları için ödenek taahhüdü talebinde bulunulması,
 • Her türlü taahhüt kapsamındaki işlere ait ödenek tahsisinin yapılabilmesi için işin türüne göre ilgili kurumdan talebin yapılması,
 • İSM İşletme Birimi Döner Sermaye Bütçesinden yapılacak ek ödemeler için aylık verilerin raporlanması,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) tarafından istenilen sağlık tesislerine ait banka hesap bilgileri ve vergi numaraları ile ilgili değişiklikleri özetleyen tabloları hazırlamak ve gerekli yazışmaların yapılması,
 • Sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda ABS üzerinde kullanıcı tanımlanması, görev değişikliği veya diğer sebeplerden dolayı ayrılış olması halinde ilgili kullanıcıların pasif hale düşürülmesi,
 • Sağlık tesisleri tarafından gönderilen genel bütçe kapsamındaki ödenek taleplerinin ABS’ye girilmesi ve sürecinin takibi,
 • Genel Bütçeden gönderilen ödeneklerin ve bu ödeneklerden yapılan harcamaların MYS üzerinden takibi.

Eğitimler

Sağlığın Geliştirilmesi Birimi tarafından 04.06.2018 tarih ve E.1868 (Barkod Numarası: 00070286275) sayılı yazıya istinaden, 2019 yılına ait eğitim planlamasının oluşturulabilmesi için, ilgili talepler yazı ekinde yer alan Ek-2 Eğitim Talep Formu doğrultusunda Eğitim Bölümüne resmi yazı iletilecektir.

Mevzuat

Tablolar ve Formlar

Birim Çalışmalarından Örnekler