T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

DenetimDENETİM İŞLEMLERİ


Birimimizce ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarının denetimi, ilgili yönetmelik hükümlerince (eğer var ise yönetmeliklerin ekindeki denetim formlarına göre) yönetmeliklerde belirtilen süre ve belli aralıklarda yapılır.


Denetimler sağlık kuruluşlarının bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen, biri hekim olmak kaydı ile en az üç sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir.


Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili olarak, denetim formlarında tanımlanan cezaî müeyyideler uygulanır.


Mesul müdürler bu denetimler sırasında her türlü kolaylığı göstermek ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve defterleri vermek zorundadır.


Denetleme formu olmayan ancak mevzuata aykırı durumlarda usulsüzlüğün tutanak ile tespit edilmesi gerekmektedir


İzinsiz sağlık hizmeti sunumunda başka kamu kuruluşu (Milli Eğitim, İlçe Belediye Başkanlığı) tarafından ruhsatlı olması halinde koordineli denetim yapılması