T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Birim Sayfası


Kuruluş Amacı

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin amir hükmü gereği; İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla; hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini esas alan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde Bakanlık adına ildeki iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere kurulmuştur.

Yapılan İş ve Görevler

1.Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı (SVKADB) tarafından Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, ildeki sağlık kurum ve kuruluşlarını SKS çerçevesinde değerlendirmek, değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemi (KKS)’ye kaydetmek
2. Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla SKS setlerinde yapılan güncellemelere, uygulamalardan elde edilen veriler çerçevesinde katkıda bulunmak
3. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerini KKS’de tanımlamak.
4. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarının SKS kapsamındaki muafiyet, itiraz ve görüş taleplerini SVKADB’ye iletmek.
5. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarının Kalite Yönetim Direktörleri ile gerektiğinde toplantı/eğitimler organize ederek SKS’ye yönelik uygulamalar, gelişmeler konusunda direktörlerin bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak.
6. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarının klinik kalite çalışmalarını Türkiye Klinik Kalite Programı kapsamında denetlemek ve ildeki klinik kalite çalışmalarını koordine etmek.
7. SVKADB’nin resmi web sitesindeki güncel duyuruları izlemek,
8. Müdürlük merkez birimlerinin sunduğu hizmetlere ilişkin Kamu Hizmet Standartlarının oluşturulmasını sağlamak, formata uygunluğunu kontrol etmek ve Müdürlük web sitesinden yayınlatmak.
9. Müdürlük merkez birimleri ile İlçe Sağlık Müdürlüklerinin sunduğu hizmetlerin kalitesini ölçmek amacıyla hizmet binalarında bulunan “Dilek ve Öneri” kutularına bırakılan Görüş ve Öneri Formlarını toplamak sonuçlarını istatistiksel tekniklerle analiz etmek, değerlendirmek, raporlamak, ilgili komisyona sunmak ve gereğinin yapılmasını takip etmek
10. Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan dokümanları hazırlamak, yaymak (dağıtmak), gözden geçirmek, güncellemek ve kontrolünü sağlamak,
11. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimleri planlamak ve bu eğitim programlarının çalışanlara verilmesini sağlamak,
12. Birim için satın alınması gerekli olabilecek malzeme, eğitim, vb. konularda ilgili teknik şartname dokümanını hazırlamak,
13. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerden gelen veriler doğrultusunda Birimlerin Performans Puanlarını “Birim Performans Değerlendirme Kılavuzu’nda” yer alan kriterlere göre aylık olarak hesaplamak ve Mali İşler Birime göndermek
14. Sağlık Hizmetleri Başkanlığından dönemsel olarak talep edilen Faaliyet Raporunu hazırlamak/hazırlatmak ve Destek Hizmetleri Başkanlığına (İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi) iletmek.
15. Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek, bu konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,
16. Sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için kurulan komisyon/ ekiplerde görev almak,
17. Görev alanı ile ilgili kongre, seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, basılı veya görsel yayınları izlemek
18. Görev alanı ile ilgili olarak üst makamların uygun gördüğü diğer işleri yapmak.